Et nytt og gledelig fokus har nå blitt satt på gangveiprosjektet på Sandstad. Mye er sagt og skrevet, og unnskyldninger og bortforklaringer har det vært mange av. Byråkratiet har fått råde og politikere og andre har stått maktesløse. Et forenklet og rimelig gangveiprosjekt skulle sørge for bedre trafikksikkerhet for de myke trafikantene på den farlige strekningen.

Mange år har gått og ingen ting har skjedd, veistrekningen er i dag meget trafikkfarlig og det er nærmest et guds under at det ikke har skjedd alvorlige ulykker. Fortsatt er det mye tungtrafikk på den smale veistrekningen hver dag. Helt nødvendig for et aktivt næringsliv. Samtidig er det mange skoleunger som er avhengig å gå langs veien på all slags føre.

Gangveien var tema i Hitra formannskap denne uka. Det som skulle være et forenklet prosjekt, et nasjonalt pilotprosjekt står i stampe, uttalte kommunedirektør Ingjerd Astad som hadde en historisk gjennomgang av saken. I fjor sommer var det møte med fylkeskommunen, og fylket kom med forslag om at Hitra kommunes skulle søke om dispensasjon fra rekkefølgekravet i planen. En dispensasjon som kunne gjøre det mulig å starte byggingen av gang- og sykkelveien.

Og Astad uttalte videre at så skjedde det at fylkesadministrasjonen avslo dispensasjonssøknaden som fylkets representanter selv hadde foreslått.

Heldigvis ser det ut til at flere av våre politikere nå vil bruke innflytelsen sin slik at saken skal bli politisk behandlet i fylkeskommunen. Gledelig. Mange av oss er både irriterte og sinte, og vi ser at flere av formannskapets medlemmer er det samme.

Her har Hitra gjort alt vi er bedt om, sa ordfører John Lernes i møtet. Nå må vi sette vår lit til at samtlige med innflytelse på fylkesnivå bruker sin stemme og påvirker dem som sitter med makta slik at vi kan få bygd en sterkt tiltrengt gangvei i et viktig utbyggingsområde for hele Hitra. Det må vises vilje både administrativt og politisk på fylkesnivå nå.

Arkeologene fant noen få flintsteiner i gangveitraseen og har merket av stedene det ble gjort funn. Det er ikke funn av historisk betydning. Flintsteiner finnes på de fleste plasser der det graves. Derfor må det være mulig å markere de aktuelle funnene med GPS-koordinater og registrere dette i loggboka. La så funnene ligge uberørt i myra, da vet arkeologene hva og hvor de finnes, helt nøyaktig. Legg eventuelt solide betong-lokk over GPS-punktene. Fyll på med grusmasse og bygg den sårt tiltrengte gangveien så fort som mulig.

Kommunen har ordnet med nødvendig grunnavståelse for hele traseen. Nå kan vi ikke vente lenger. Kom i gang, rydd skog og kjerr og sett i gang med anleggsmaskinene. La oss få en forenklet gang- og sykkelvei langs denne farlige veistrekningen nå. Ingen tid å miste.

Trygve Sivertsen

Svend Sivertsen