Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet (Sentrum-Høyre) har underskrevet Stiklestadplattformen som beskriver hvilke politiske saker de 5 partiene er enige om i fylkespolitikken. Når det gjelder Hitra-Frøya så vil vi nevne noen av punktene.

Det skal arbeides for å få etablert et pilotprosjekt med statlig finansiering av fergeforbindelsen Hitra-Aure og man skal sikre hensiktsmessig beredskap i de tilfeller Frøya tunnelen blir stengt. Trøndelag må kreve at staten stiller ned tilstrekkelige midler for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften.

Det skal arbeides for at flyplassen på Ørlandet blir en del av FOT-rutenettet, og at korrespondansen fra Hitra / Frøya til flyplassen etableres.

Videre kan nevnes at det skal arbeides for å realisere Havbruksmuseet på Hitra.

Sentrum -Høyre plattformen skal styrke fylkesveiene slik at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene blir rettet opp, samt arbeide for at kommunene får tilgang til mer midler til trafikksikkerhet i nærområder til skoler og barnehager. Vi ønsker å prioritere godt vintervedlikehold og fremkommelighetstiltak. Partiene ønsker å satse på forenklet bygging av gang og sykkelvei som bidrar til at flere strekninger kan bygges ut. Det er også påpekt at standarden på bruene må gjennomgås og at etterslepet på vedlikehold av bruer må prioriteres.

Vi kommer ikke utenom tannhelse hvor Trøndelag kan kjøpe tjenester hos private tilbydere der det finnes for å sikre et godt og desentralisert tannhelsetilbud i hele Trøndelag. Godt forebyggende tannhelsearbeid må prioriteres.

De 5 partiene ser det som viktig å videreføre prosjektet «Varp» som bidrar til å rekruttere flere unge inn til fiskerinæringa i fylket. Det er også viktig for disse 5 partiene at man tar i bruk arbeidskraftreserven som i dag er uutnyttet gjennom innbyggerne som står utenfor arbeidslivet og som ønsker å bidra. I tillegg er det viktig å utnytte ressursene og se verdien som ligger i den eldre befolkningen.

Partiene ønsker å intensivere innsatsen mot ensomhet og psykiske utfordringer ved å styrke forebyggende tiltak. Vi vil legge til rette for en sterk og inkluderende frivillig sektor som jobber aktivt for å forbedre folkehelsen i Trøndelag og redusere utenforskap.

Vi to som skal representere Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting er glad for at vi står bak Stiklestadplattformen og ser frem til fire spennende år.

Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

Per Ervik og Svein Otto Nilsen