Konsulentene er på plass, og kan jobbe raskt med å utrede et alternativ med lokalisering syd for brannstasjon. Når det gjelder infrastruktur vei, vann, avløp og elektrisitet så er dette allerede etablert i nærområdet.

Næringsparken som er under sluttbehandling har behov for å ta ut store mengder masser og stein, som kan benyttes til å etablere ny tomt for skolen. Vinn vinn situasjon. Riving av eksisterende skole, med midlertidige løsninger er og blir en dårlig løsning. Å etablere en midlertidig skole med 2-300 elever i sentrum, som er høyt belastet fra før, blir ingen god løsning for elever og lærere. Jeg ser med gru på hvilke uteareal vi kan tilby våre elever.

Å bygge en ny skole på eksisterende tomt blir som å gå baklengs inn i fremtida.

Fordelene med å bygge en ny skole på en annen tomt er etter min oppfatning mange : - Få skolen ut av sentrum/ nærhet til R714. - Eksisterende skole kan driftes inntil ny skole er ferdig. - Ny skole kan bygges uten at en trenger å ta hensyn til omkringliggende områder. - Sentrumsområdet blir ikke berørt - Uteareal kan planlegges på en helt annen måte ut fra dagens krav, der en trenger å ta hensyn til eksisterende bygninger - Området ved Brannstasjon er egnet, nærhet til idrettspark, barnehage, turstier og ikke minst masse friareal er særdeles viktig. - Bedre forhold for lærerne og elever - Totale kostnader blir trolig lavere enn dagens alternativ fra administrasjon.

Nå har Hitra Kommune jobbet med dette i flere år, uten at vi har fått en optimal løsning. Vi tåler å ta en omkamp som kan bli en optimal løsning for fremtidige generasjoner. Sjansen er her nå. Nå må vi evne å se 20-50 år frem i tid, og da må vi finne en annen plassering for Fillan Skole.

Roar Sivertsen,

KST-representant for Høyre