VI TAR TAK I UTFORDRINGENE!

Jo da, Arvid, vi tar tak i utfordringene hver dag!

Oppvekst:

Når det gjelder skole har vi satt inn en rekke tiltak de siste årene. Som politikere har vi blitt drillet i hva som er våre oppgaver, og hva som er skolens og pedagogenes oppgaver.

Ved over flere år å bevilge penger til «tidlig innsats» har vi fulgt de råd vi har fått fra fagmiljøet, nemlig at det lønner seg å sette inn tiltak mens barna er små, i barnehage og i småskolen.

Vi har også bevilget penger til kompetanseheving og oppfølging av skolene gjennom innleie av sentrale kompetansesentre.

I tillegg har vi fulgt oppvekstsektoren tett gjennom temamøter i kommunestyret der vi alle har fått være med på å fremme forslag til tiltak, som en del av styringsverktøyet for denne sektoren.

Her har vi også hatt fokus på innspill fra sektoren selv, og vi har stort sett bevilget det de har bedt om av ressurser.

Vi ble for et par år siden bedt om å være litt tålmodige, resultatene av disse tiltakene vil komme etter hvert.

Arbeiderpartiet vil i tiden fremover fortsette å lytte til oppvekstsektoren, og sette inn tiltak som de anser som nødvendige for å lykkes enda bedre enn de gjør i dag.

Samtidig har vi også renovert og bygd ut Sistranda skole, bygd opp Nabeita oppvekstsenter, og er i ferd med å renovere og bygge ut Nordskaget Oppvekstsenter. Dyrøya Oppvekstsenter har et stort renoveringsbehov. Noen tiltak er satt i verk, men her står det igjen endel ting som må utføres. Dette vil bli fulgt opp fremover. Det samme gjelder Mausund Oppvekstsenter. Dette er selvfølgelig med på å gi oss en stor lånegjeld, men er nødvendige investeringer for å møte befolkningsveksten som Frøya opplever.

Venstre har over flere år holdt frem at egne vikarbudsjett er det eneste saliggjørende for å bedre resultatene i skolen. Her har vi vært på kollisjonskurs med Venstre! Vi er av den oppfatning at skolene og barnehagene selv må ha ansvar for eget budsjett, og bruke dette slik de ser det mest hensiktsmessig.

Arbeiderpartiet har vært bevisst på at det bor folk på hele Frøya, og har derfor valgt å satse på oppvekstsenter som en modell for å ivareta barn og unge.

Vi er garantisten for at skolestrukturen står fast også i kommende 4-årsperiode.

Pleie- og omsorg

Når det gjelder eldreomsorgen, er vi fullt klar over at vi har et sykehjem som er i ferd med å gå ut på dato hva angår fasiliteter.

Vi er alle klar over at mange av badene de eldre disponerer på sykehjemmet mangler dusj. Dette er ikke i tråd med den standarden som forventes i dag! Samtidig vet vi at de eldre får et godt pleie- og omsorgstilbud ved Frøya sykehjem også i dag.

Mange dyktige og engasjerte medarbeidere er med på å bidra til dette!

Det er satt ned prosjektgrupper som jobber med utformingen av «Morgendagens tjenester». I november er det ventet at vi som politikere får oss forelagt resultatet av dette arbeidet.

Her jobbes det innenfor flere områder: Velferdsteknologi, sykehjem/ omsorgsboliger, tiltak for unge funksjonshemmede osv.

I løpet av siste 4-årsperiode har vi også satt igang endel tiltak, jeg nevner noen:

Bygging av omsorgsboliger i Beinskardet, igangsettelse av dagsenter for demente, oppstart av tiltaket «Hverdagsrehabilitering» og oppstart av tiltaket «Livsglede for eldre".

Arbeiderpartiet har også fokus på fremtidig rekruttering til dette yrket. Vi har bedt om at antallet lærlinger innen denne sektoren må økes, samtidig som vi må lære av et prosjekt i Trondheim som har hatt suksess, nemlig «Menn i helse". I januar settes det også i gang et utdanningstilbud for helsearbeidere der elever skal rekrutteres fra det fremmedspråklige miljøet.

Arealplanlegging og næringsarealer

Når det gjelder arealplanlegging og næringsarealer, har vi også gjort store løft inneværende periode, Nordhammervika Næringspark er etablert, og vi har regulert et område på Skarpneset som nytt næringsareal.

Kommunedelplana for Sistranda er også under rullering, men dette er som Hammernes vet,  prosesser som tar tid. Men det ligger veldig mye spennende i det som allerede er spilt inn!

Boligplan

Frøya kommune har en vedtatt boligplan som tar for seg boliger til mange ulike grupper. Pr dags dato er vi i ferd med å realisere oppstart med bygging av flere ti-talls boliger, til flere målgrupper.

Utbygging av Beinskardet boligfelt samt utlysning av Holahauan Boligfelt er også tiltak i kommunal regi som Arbeiderpartiet har initiert.

Samtidig ser vi også at mange private aktører tar ansvar, og bygger boliger både for utleie og salg.

Arbeidsinnvandrere

Når det gjelder tiltak rettet mot arbeidsinnvandrerne, viser jeg til mitt svar til Ingrid Skjærstein Johansen i Hitra-Frøya avisa og på froya.no. Arbeiderpartiet vil også i fortsettelsen bidra til gode tiltak for språkopplæring og integrering!

Økonomi

Frøya kommune har en stor gjeld. Dette er en naturlig konsekvens av befolkningsveksten, og er stort sett et resultat av tverrpolitisk enighet. Samtidig har vi endel midler «på bok», og vi har satt av penger på bufferfond for å møte en evt renteoppgang.

Det er også viktig å få sagt at en ganske stor andel av låneopptakene er relatert til utbygging av vann/ kloakk. Disse låneopptakene finansieres i sin helhet gjennom avgifter betalt av den enkelte innbygger.

Samtidig har vi vært veldig aktive i forhold til Startlånsmidler fra Husbanken. Dette er rimelig lån kommunen kan ta opp for å låne videre til de som vil etablere seg med egen bolig, men som ikke selv har stor nok egenkapital.

VI registrerer ellers at Venstres samarbeidspartner  FRP vil fjerne eiendomsskatten på «Verker og bruk» i Frøya. Det er en lite omstridt ordning fra de som betaler denne skatten, og som årlig bringer ca. 4 millioner koner til kommunekassa. Det kan det drives mye skole og omsorg for!

Statusprosjekter?

De borgerlige har fremhevet at vi har vært opptatt av "statusprosjekter".Vi regner da med at de viser til Frøya Kultur og kompetansesenter og Helhetlig Idrettspark.

Takk for at vi har evnet å være visjonære og har en ordfører som har sett muligheten, som er interessert i å ha «baller i lufta» som kan utfordre oss – nettopp på muligheter.

Frøyas storstue ble finansiert av Fylkeskommunen og gjennom gaver gitt til kommunen.  Frøya kommune har bidratt med sin andel, en andel som har vært godt innenfor det som er forsvarlig.

Vi må ikke glemme at Frøya ikke bare har fått en storstue, men et moderne kulturbygg med alle de muligheter dette gir for barn, unge og voksne! Kultur i alle former kan vanskelig måles i penger, men et samfunn uten kultur er et fattig samfunn.

Når vi ser hva prosessen fram mot byggingen av senteret har medført av samarbeidsavtaler eksempelvis med nasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner, priser vi oss lykkelig av å ha hatt en gruppe og en ordfører med visjoner og med evne til å skape begeistring.  NTNU's besøk i disse dager med rektor Bovim i spissen, er et resultat av dette.  I to dager nå har ordføreren vært en flott vert for personer som vil ha en stor rolle framover når det gjelder kompetanseutvikling og utdanning/forskning. Og da ikke bare med betydning for VÅR region, men med stor nasjonal betydning

Når det gjelder Helhetlig Idrettspark, så vises til oppslag nylig bl.a. om Frøya Storhall, der kommunens rolle er å være garantist for et lån. Det betyr ikke at kommunen skal drive hallen og subsidiere driften. Frøya kommune garanterte for flere hundre millioner kroner for fastlandstunnelene, men takk og pris, vi driver dem ikke.

Åpenhet

Den åpenheten Hammernes etterlyser er allerede tilstede. Den er regulert av offentlighetsloven og en ganske "fersk" lov om meroffentlighet. Noe Hammenes selvsagt vet.  Alle politiske møter er åpne, pressen er stort sett tilstede og kommunestyremøtene sendes direkte ut på nett. Slik de borgerlige samarbeidspartnerne har formulert seg i denne valgkampen, kan en lure på om de kanskje ønsker å åpne gruppemøtene?

Øyrekka

Her vises til eget innlegg fra Arbeiderpartiets ordfører.

Avslutning

Det har vært en intens valgkamp. Våre lokale medier har bragt alle meninger til torgs, slik det skal være i et sunt demokrati.

Et levende samfunn som Frøya krever stadige fornyelser og forbedringer,- dette vil Frøya Arbeiderparti bidra til også i fortsettelsen!!

Vi håper flest mulig møter opp ved valgurnene for å avgi sin stemme. Det er avgjørende for Frøya hvem som blir sittende med styringen inn i en fremtid med masse muligheter for Frøya og Frøyas innbyggere!

Godt valg!

Berit Flåmo

Ordfører

Kristin Reppe Storø

Gruppeleder Arbeiderpartiet