300 000 trailere skal flyttes fra vei til sjø og bane innen 2030.

Mandag skal Stortinget vedta sak om nærskipsstrategi. Samarbeidspartiene H, FrP, KrF, V  er enig om at 300 000 trailere skal flyttes fra vei til sjø og bane innen 2030. Det skal skje ved at minst 30 prosent av trailerne som kjører lengre enn 300 km skal erstattes av transport på sjø og bane. Det tilsvarer minst 300 000 trailere i året. Innen 2050 er målet å flytte 50 %. Målet om 30 pst. godsoverføring innen 2030 skal være førende for prioriteringer når regjeringen legger frem Nasjonal transportplan for 2018-2029 neste vår. Konkrete tiltak skal legges frem i statsbudsjettet for 2017 for å få flere vareeiere (de som er ansvarlig for å velge transportform) til å velge skip/bane fremfor lastebil.

Det skal etableres en midlertidig ordning der vareeiere får direkte tilskudd for å velge sjø i stedet for vei, for å opprette nye godsruter langs sjøen og fjerne «terskelen» det er for vareeiere å bytte transportform.

I tillegg utarbeides det en egen nærskipsfartsstrategi skal utarbeides for å se alle tiltak i sammenheng. Følgende ting er aktuelle å se på i det bildet:

o   Vurdere tiltak for å gjøre få ned håndteringskostnaden per konteiner, særlig i havnene.

o   Helhetlig gjennomgang av avgiftsregimet for nærskipsfarten. Både statlige avgifter og havneavgiftene.

o   En vurdering av hvordan stimulere til økt bruk av lavutslippsteknologi i nærskipsfartflåten.

o   Vurdere tiltak for å bringe nærskipsfartens rammebetingelser til europeisk nivå, herunder spørsmålet om avskrivningssatser for skip.

Jeg mener at disse tiltakene vil bidra til å styrke havna på Hitra. Hitra havn er en del av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS fikk sammen med sammen med Nord-Trøndelag og Rørvik IKS, tilskudd i 2015 til å styrke samarbeidet. Med tanke på alle trailerne som går fra Øyregionen med laks, så er det åpenbart at her er det mye å hente. Vi ser at det er en rivende utvikling innenfor motorteknologien på båter, og det jobbes med metoder for å holde laksen ferskere lenger. Derfor er jeg overbevist om at sjøtransport vil overta mer og mer av laksetransporten i fremtiden. Når vi ser at de store oppdrettsbedriftene etablerer seg på Jøstenøya ved havna, så er det et tydelig signal om at de tenker fremtidsrettet.

For meg som er medlem av energi- og miljøkomiteen og arbeider med klimaspørsmål, ser jeg de tydelige målsettinger om å flytte mer gods over fra vei til bane som et svært viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Transport står for 30 % av de totale klimagassutslipp, og da sier det seg selv at tiltak innenfor denne sektoren er svært viktig for at vi skal nå de overordnede klimamålene. Dessuten er færre lastebiler på veiene et svært viktig tiltak for å øke trafikksikkerheten på veiene. Med en stor økning i godstransporten i årene som kommer, vil det være helt nødvendig med konkrete tiltak for å få mer gods over fra vei til sjø og bane.

Med hilsen

Torhild Aarbergsbotten

Stortingsrepresentant Høyre

Energi- og miljøkomiteen