Et trygt arbeidsliv for alle

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling forbudt etter Sysselsettingsloven. Arbeidsformidling skulle være et felles ansvar og en offentlig oppgave. I dag har bemanningsbransjen blitt en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Denne ansettelsesformen gjør arbeidsfolk langvarig midlertidig ansatt uten stillingsvern. Mange får heller ikke lønn mellom oppdragene. Byråene tjener godt på og «å formidle» arbeid, og når det ikke er oppdrag å få har byrået ingen kostnader. Arbeideren blir da overlatt til seg selv eller henvist til NAV.

Den eksplosive veksten i bemanningsbransjen det siste tiåret har satt norsk arbeidslivspolitikk hundre år tilbake i tid. Vi er på full vei tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk må stå med lua i handa og håpe på arbeid.

Dette er noe Hitra og Frøya LO er svært opptatt av. Til nå har det vist seg at de alvorligste konsekvensene av dette har fått sine utslag i østlandsområde, men vi veit at det sprer seg.

Derfor ønsker vi å være føre var og på det sterkeste advare i mot en slik utvikling også her i distriktet. Bakgrunnen for at vi er redde for dette er at vi har vært vitne til hvordan det har gått med utenlandske arbeidere innen fiskeindustrien som har gått til kamp for retten til organisering og samme avlønning som sine norske arbeidskamerater.

Fiskeforedlingsbedriften Sekkingstad betalte sine polske ansatte nesten halvparten av de norske, og ville gjerne fortsette den diskriminerende praksisen. Derfor opprettet de et datterselskap i Polen for å unngå likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet Fiskeforedlingsbedriften Sekkingstad betalte sine polske ansatte nesten halvparten av de norske, og ville gjerne fortsette den diskriminerende praksisen. Derfor opprettet de et datterselskap i Polen for å unngå likebehandlingsprinsippet i vikarbyrådirektivet.

Konflikten i Norse Production hadde altså i seg både internasjonalisering, nye ledelses- og organisasjonsformer, og, og illustrerer dermed mange av de endringstendensene som gjør fagorganisering vanskeligere i det nye arbeidslivet. Likevel lyktes de ansatte med organisering og å vinne tariffavtale.

Ved Norse Production opplevde de polske arbeiderne at de norske arbeiderne kunne få opptil 100 kroner mere i timen. Dette førte etter hvert til uro ved bedriften. Etter hvert utviklet det hele seg til en konflikt. En stor del av de ansatte organiserte seg og fagforeningen krevde retten til en tariffavtale, og samme vilkår for de polske og norske arbeiderne. Dette endte til syvende og sist i en streik som arbeiderne vant etter 5 uker i konflikt.

Da skulle en tru at det hele var i orden, men den gang ei. Eierne slo seg konkurs og alle mann ble sagt opp. Driften fortsatte videre med hjelp av de samme som hadde bidratt til å holde driften i gang under streiken, de såkalte streikebryterne. Deretter ble det etablert et nytt driftsselskap som startet driften opp igjen rent formelt.

Alle de som ikke hadde kjempet for rettighetene fikk fortsette som ansatte mens de som hadde deltatt i kampen for rettferdighet og tariffavtaler ble satt utenfor. Og der er de til dags dato. Uten en jobb å gå til bare på grunn av at de krevde en rettferdig behandling. Fortsatt drives det en innsamlingsaksjon til støtte for de som har blitt utsatt for denne stygge reaksjonen og fagforeningsknusinga som ble gjennomført ved bedriften til familien Sekkingstad i Sund kommune.

Det som har skjedd på Sekkingstad/ Norse Production er en stor trussel for vårt arbeidsliv. Også for de seriøse bedriftene innen lakseforedling kan det dette by på problemer. Hvis det skal utvikle seg slik at useriøse bedrifter skaffer seg konkurransefortrinn gjennom billig import av arbeidskraft vil dette lett få store konsekvenser. Derfor må dette slåes ned på så fort som mulig.

LO i Hitra og Frøya er, sammen med fagforeningene her i kommunene, ute etter å finne ut hvordan situasjonen er for arbeidsplassene vi har i vårt distrikt. Så langt har vi bare rykter og enkeltfortellinger som sier at det ikke kan garanteres i mot at det også her foregår saker som ikke tåler dagens lys. Dette er noe vi må finne ut av fordi absolutt ingen er tjent med at vårt arbeidsliv undergraves på den måten vi ser brer om seg i stadig stigende grad. For å kunne lykkes er vi avhengig av hjelp fra de som er utsatt for urettferdigheten.

Kameratslig hilsen

Jann O Krangnes

Leder Hitra og Frøya LO

Terje Solli

Styremedlem Hitra og Frøya LO

Bente Kristin Øyen

Styremedlem Hitra og Frøya LO