Barnehage-utfordringer i Hitra kommune

Hitra Senterparti har registrert den gledelige utviklingen av fødselstallene i Hitra kommune. Bak tallene ligger håpefulle nye hitterværinger og lykkelige foreldre / familier. Fra politisk hold, har dette vært ønsket over tid. Håpet er at den stigende trenden med høye fødselstall, vil fortsette fremover i årene som kommer.

Dette gir forhåpninger om at flere vil bygge og bo rundt om i hele Hitra kommune. Det betyr at det offentlige tilbudet, også må tilrettelegges i forkant av utviklingen. Et tilbud som naturlig forventes, og som er tilpasset bosettingsmønstret i Hitra kommune, med nærbarnehage og nærskole, gjerne organisert som aktive og levende oppvekstsentre.

I 2020 ble Hitra en større kommune i utstrekning, ved at en del av gamle Snillfjord kommune, ble slått sammen med Hitra kommune. I denne sammenhengen, ble det vektlagt at det eksisterende tilbudet i Snillfjord, ikke skulle bli dårligere for innbyggerne.

For Hitra Senterparti, er det viktig å kunne gi trygghet for at kommunens tilbud rundt om i Hitra kommune blir opprettholdt og utviklet, i tråd med utviklingen i lokalsamfunnene rundt om på Hitra. Trygghet oppnås best, når man klart signaliserer at eksisterende kommunale tilbud blir opprettholdt og utviklet, sammen med det enkelte lokalsamfunn, folket og familiene som bor der, og benytter seg daglig av disse tilbudene.

I denne sammenhengen har Hitra Senterparti registrert, at en bredt sammensatt foreldregruppe har engasjert seg sterkt i Barnehagetilbudet som er gitt av Hitra kommune. Senterpartiet på Hitra, stiller seg bak foreldregruppas positive engasjement i saken.

Helhetlig er dette en særs viktig sak for hittersamfunnet, da dette er vår felles fremtid. Et tilbud som skissert fra foreldregruppa, hvor søsken splittes opp på forskjellige barnehager rundt om på Hitra, og foreldre som blir tilbudt barnehageplass på Knarrlagsund, men er bosatt på fastlandet i Hitra kommune. Dette er noe som ikke er forenlig med et godt, trygt og forutsigbart tilbud til våre innbyggere, og gir heller ikke et godt og stabilt oppvekstmiljø for våre minste innbyggere.

Med dette som bakgrunn vil Hitra Senterparti, at det så raskt som mulig blir innført samme prinsipp i barnehagene, som det som gjelder for skolene i Hitra kommune. Det betyr at vi ønsker at det blir innført og fastsatt kretsgrenser på samme måte som for skolene.

En slik tydelig ordning, vil gi foreldre og barn trygghet for at barna deres, som starter opp i barnehagen, i prinsippet skal kunne fortsett et løp inn i skolen med samme kjente gruppe på nærskolen sin. Dette vil vi bringe inn i den pågående politiske debatten, om fremtidas oppveksttilbud i Hitra kommune.

En slik oppbygging av tilbudet, vil gi forutsigbarhet og trygghet, for best mulig oppvekstmiljø for våre oppvoksende Hitterværinger.

Dette krever at Hitra kommune, uten ugrunnet opphold, starter opp dette arbeidet slik at vi allerede til høsten 2022, kan iverksette en slik rutine for fremtida.

For å avhjelpe dagens akutte situasjon vil Hitra Senterparti at det etableres modulbygg / brakker ved Strand Oppvekstsenter og Hemnskjela Oppvekstsenter. Ved Fillan Barnehage, vil Senterpartiet støtte at det blir inngått leieavtale, om benyttelse av Grendahuset i Fillan til barnehagedrift.

Med vennlig hilsen

For Hitra Senterparti

Lars P. Hammerstad