Interpellasjon i Trøndelag fylkesting 28.februar 2024:

Etablering av pilotprosjektet Hitra-Aure

Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Venstre og Pensjonistpartiet (Sentrum-Høyre) skal gjennom Stiklestadplattformen prøve å få etablert et pilotprosjekt med statlig finansiering av fergeforbindelsen Hitra-Aure og man skal sikre hensiktsmessig beredskap i de tilfeller Frøya tunnelen blir stengt. Trøndelag må kreve at staten stiller med tilstrekkelige midler for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften.

Så tidlig som januar 2018 sendte Midtnorsk fergeallianse brev til Kommunaldepartementet med anmodning om et dialogmøte for å diskutere handlingsrommet for å få etablert et nytt fergesamband Aure-Hitra og inntektssystemet for dette.

Midtnorsk Fergeallianse eies av kommunene Aure, Smøla, Kristiansund, Hemne, Hitra og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Selskapets formål var å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvik på Hitra. Reiseavstanden mellom Nordmøre og øyregionen Hitra/Frøya vil reduseres betraktelig, med 85 kilometer.

I slutten av februar 2018 kom det svar til Møre og Romsdal fylkeskommune på søknaden som ble sendt inn å få etablert et slikt samband.

I svarbrevet fra Kommunaldepartementet svarer de at de nå har avgjort at et nytt fergesamband ikke oppfyller kravene for å kunne tas opp i inntektssystemet nå. Dette med bakgrunn i at Møre og Romsdal fylkeskommune fremdeles får utbetalt fergeavløsningsmidler for det tidligere sambandet mellom Forsnes og Aukan. Fergeavløsningsmidlene for dette prosjektet går ut i 2022, og et nytt samband kan derfor først bli inkludert i utgiftsutjevningsmidler året etter at dette er avsluttet.

I brevet ber de om at et eventuelt nytt ferjesamband mellom Aure og Hitra (Kjørsvikbugen– Laksåvik) blir inkludert i utgifts utjamning i inntektssystemet. Det har også tidligere gått et ferjesamband mellom Aure og Hitra (Aukan–Forsnes), men dette sambandet blei lagt ned i 2007 for å delfinansiere Imarsundprosjektet gjennom den statlige ferjeavløysingsordninga. I samband med forvaltningsreformen i 2010 blei ferjeavløysingsmidlane overførte til Møre og Romsdal fylkeskommune. Møre og Romsdal fikk i 2018 ubetalt om lag 18,2 mill. kroner i ferjeavløysingsmidlar for dette prosjektet. Det skal ikke gies dobbel kompensasjon gjennom inntektssystemet, og at utgifts utjamning derfor ikke omfatter nye ferjesamband i samme området som det tidligere har vært et ferjesamband

Nå sier jo departementet at det siste året med fergeavløsningsmidler for Imarsundprosjektet var i 2022, og et nytt samband mellom Hitra og Aure vil dermed kunne bli omfattet av utgifts utjevningen i inntektssystemet etter 2022. Dette forutsetter at sambandet fyller krav for fergesamband. Et av kravene er jo at man må dokumentere helårsdrift i en periode på to år før de kan tas opp i denne ordningen.

Møre og Romsdal fylkeskommune ønsket å starte opp et nytt ferjesamband mellom Kjørsvikbugen og Laksåvik fra 2021, med sikte på at sambandet ble tatt inn i inntektssystemet fra 2023. I dette arbeidet måtte kommunene og Trøndelag fylkeskommune involveres for å finne ei løysing på finansiering av investeringer og drift før sambandet blir godkjent av KMD.» Prosjektet er forsinket, men fremdeles mulig til å få til om noen år med politisk vilje.

Vi minner om det pågående utredningsarbeidet som pågår angående tunnelutbedringer (Hitratunnelen og Frøyatunnelen), og der det er bedt om å se på fergeforbindelser som backup og beredskap ifm anleggsarbeider, men også som varig løsning.

Nå er vi kommet til 2024 og det haster å komme i gang ettersom tunnelutbedringene krever sikkerheten for beboerne.

Vil fylkesordføreren prøve å få etablert et pilotprosjekt med statlig finansiering av fergeforbindelsen Hitra-Aure slik at man kan sikre hensiktsmessig beredskap i de tilfeller tunnelene blir stengt.

Fylkestinget ber om en sak for å få etablert et pilotprosjekt med statlig finansiering av fergeforbindelsen Hitra-Aure slik at man kan sikre hensiktsmessig beredskap i de tilfeller tunnelene blir stengt. Det er naturlig at Trøndelag må kreve at staten stiller med tilstrekkelige midler for å oppfylle tunnelsikkerhetsforskriften.

Fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Per Ervik

Svein Otto Nilsen