Jeg har merket meg at nå «tenner det til igjen», og denne gangen gjelder det den videregående skolen i øyregionen. Ja, den videregående skolen……..i entall……. Det kan kanskje være på sin plass å minne om det? Gamle Frøya VGS og Hitra VGS er nå Guri Kunna VGS og jo fortere vi kvitter oss med snakket om skolesteder, jo bedre mener nå jeg! Vi må begynne å bygge opp en felles tilhørighet til Guri Kunna VGS.

Så er det altså slik at pr. i dag er det fylkeskommunen sentralt som har gitt ledelsen ved Guri Kunna VGS i oppdrag å organisere studiespesialisering i øyregionen på en best mulig måte FOR ELEVENE og slik at elevene for flest mulig spesialiseringer å velge mellom. Rektor har gjort et nitidig og grundig arbeid med å lage alle mulige organisasjons-modeller for å oppnå dette, og dette er viktig; Et av alternativene er faktisk også å beholde tilbudet slik som i dag (selv om en da kanskje ikke svarer på oppdraget fra fylkeskommunen sentralt), og ingen av modellene medfører nedleggelse av noen skolesteder. Dette presenteres i disse dager for lærere, lærerorganisasjoner, foreldre, næringsliv osv. osv. gjennom informasjonsmøter. Dette er altså i prosess, og det er ikke tatt noen beslutning enda.

Når de fleste modellene som er utredet går på en samling av studiespesialisering på Hitra, så ligger det jo selvsagt litt i sakens natur at det blir svært kostbart å flytte yrkesfagene til Hitra. Det er i de siste årene lagt ned store økonomiske ressurser i å bygge nye og flotte lokaler for yrkesfagene på Frøya og dette vil også fortsette med bebudet havneutbygging. Da er det selvsagt mye enklere å flytte elektrofagene, helse og oppvekstfagene og service og samferdsel fra Hitra til Frøya.

Uten at jeg har så sterke meninger om hva som bør velges av modell(er), liker jeg likevel dårlig det jeg ser av diskusjoner i forskjellige medier og arenaer der en kan ane konturene av en «heksejakt» på rektor basert på meninger og agenda som blir tillagt ham fra andre. La oss i det minste holde oss for gode til dette!

Jeg kan nok sikkert påberopes å være noe «inhabil», men jeg kjenner personlig ingen andre i VGS-systemet i øyregionen jeg har større tillit til at vil kjøre en uhildet prosess på dette enn akkurat de personene som utgjør dagens ledelse ved Guri Kunna VGS!

Nå ser jeg at det er meget sentrale personer i Frøya-samfunnet som har meninger om dette. Dette er prisverdig og dette bør det også lyttes til. Frøya-ordføreren har angivelig som første person skrevet under på en underskriftsliste mot samling av studiespesialiseringstilbudet som sirkuleres gjennom ungdommen på Frøya. Plasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet, Ola Vie, er ute og ymter om at det hele er en skinnprosess. Samfunnsdebattant og tidligere lærer ved Frøya VGS, Hans Anton Grønskag, har også vært ute og sagt sitt og Salmar-direktør, Trond Williksen, er av de siste som er ute og har meninger om dette.

Dette er tunge røster, med all mulig rett til meninger, og som det selvsagt også bør lyttes til i prosessen! Vi må likevel da være klar over at det desentraliserte tilbudet på studiespesialisering som vi har i dag kommer til en pris: Tilbudet på studiespesialisering i øyregionen vil da forbli smalere FOR ELEVENE enn det kunne blitt gjennom en omorganisering, og også ift. tilbudet som tilbys på andre skoler. Det er altså dette som er kjernen i oppdraget til skolens ledelse fra fylkeskommunen sentralt! La nå ikke denne diskusjonen utelukkende styres av følelser ift. lokalisering. I den grad reiseavstander og reisetid er et argument i dette blir debatten kanskje også litt respektløs ovenfor alle de yrkesfagelevene som faktisk rutinemessig HAR pendlet mellom øyene i de siste par tiårene?

Det må altså være helt legitimt å være både for og imot en slik omorganisering, men da må jeg også til slutt få lov til å peke på en «voksende elefant i rommet»; De samme ressurspersonene i Frøya-samfunnet (og de organisasjonene som de måtte representere) kan vel nå aldri senere, MED TROVERDIGHET, argumentere for en full samling av Guri Kunna VGS i en skolebygning…….eller?

Dag Willmann