Vi vil ha tilstrekkelig elektrisk kraft, og helst til lavest mulig pris. Et viktig mål er å vri produksjonen av energi bort fra fossile til fornybare (grønne) energikilder. Utvinning av vindkraft fra installasjoner til havs kan være et tiltak for å oppnå dette. På noen måter må et økende behov for tilstrekkelig elektrisk kraft dekkes.

Når det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre mener at regjeringa snubler i sine egne bein i dette spørsmålet er det fordi Olje- og energidepartementet foreslår å innskrenke innsynsretten i saker om prekvalifisering og tildelinger av prosjektområder for vindkraft til havs. Bakgrunnen for departementets forslag er at det er et krevende arbeid å gå gjennom alle dokumenter, og at disse kan antas å inneholde opplysninger som er hemmelige. Dette innebærer at fiskerinæringa og andre hindres innsyn.

Hemmelighold heller enn åpenhet er en uheldig tilnærming til et tiltak som allerede er omstridt. Hemmelighold kan bidra til ytterligere konflikter, åpenhet til en enklere prosess.

Utvalget mener derfor det er på sin plass at stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) spør Fiskeri- og havministeren om han vil sørge for at fiskerinæringa og andre får innsyn etter Offentlighetsloven i saker som angår konsesjonære rettigheter for utbygging av havvind, og at det kommer en rask avklaring for å sikre legitimiteten for det videre arbeidet med havvind i Norge.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen, leder.