Skjærgård uten sykepleier skaper usikkerhet og fremmer fraflytting

Frøya-rådmannens forslag om å avvikle skjærgårdssykepleierstillingen og gjøre om denne til en helstilling i vanlig turnus på Sistranda, er historieløst og skaper stor usikkerhet blant mange eldre i øyrekka. Øyrådet er også tydelig på at de ønsker å videreføre ordningen med skjærgårdssykepleier.

HISTORISK STILLINGet i dag er 21 brukere i sørværene fordelt på en på Bogøya, åtte på Sula og tolv på Mausund. I tillegg kommer behovene i nordværene. Stillingen som skjærgårdssykepleier som ble opprettet for fire år siden, men som har fungert i tre år, er i praksis en videreføring av det arbeidet som ildsjeler som bla. søster Hanna Daae, Reidun Karlsen og Karl Olav Karlsen sto for på Sula spesielt, men også på Mausund og øyrekka forøvrig.

REDDET LIVSkjærgårdssykepleier Vibeke Nordtillers arbeid har vært i samme ånd. Gjennom sin tilstedeværelse har hun fortsatt denne tradisjonen.Hennes omfattende akutterfaring bla. fra Afghanistan og kjennskap til folk i øyrekka, har reddet liv og forebygget større skader. Hun har også vært en viktig ressursperson i øyrekka som sådan.

BETYDELIG KOMPETANSEEn sykepleiers kompetanse er i dag betydelig nærmere legers. Selv om hjemmehjelp finnes, vil en sykepleiers finger på pulsen bety mer når tidsavhengige og livsviktige beslutninger skal tas som å rekvirere ambulanse og helikopter.

BYGGE PÅ ERFARINGERDessverre viser evalueringen av ordningen at skjærgårdssykepleierens kunnskaper ikke vært utnyttet tilstrekkelig, men det kan ikke brukes som et argument for å legge ned stillingen. Tvert om bør Frøya kommune bygge videre på denne erfaringen, legge til rette for mer fleksible turnuser, mindre kontortid og bedre nettilgang bla. med tanke på journalinnsyn. Det siste vil forøvrig bli bedre med det første når øyrekka får fiberkabel og et raskere nett i løpet ac sommeren.Det er en rekke sider ved denne ordningen som kan diskuteres, ikke minst organiseringen av den, men dette er administrative og personavhengige sider som må tilpasses virkeligheten, ikke motsatt.

INGEN LIKEBEHANDLINGRådmannens argumentasjon er derfor i første rekke tilpasset administrasjonens behov. Folk i øyrekka kjenner en annen virkelighet. Når rådmannen vil gjøre om skjærgårdspleierstillingen til en helstilling på fast-frøya, er det et dårligere helsetilbud for eldre og syke i øyrekka. Det innebærer lang reisetid, mindre forebyggende helsearbeid og større usikkerhet.

Les flere meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger

SENTRALISTISK GREPI denne saken handler det om en stilling, en person. I det større bildet, hvor denne saken hører hjemme, er den sentralistiske tenkningen som rådmannens forslag innebærer, noe som har preget byråkratiet på fast-frøya i mange tiår. Bit for bit har fast-Frøya bidratt til å bygge ned øyrekka og fremmet en fraflytting.

ØKT TURISTTRAFIKKDet er også en annen utfordring som har kommet som en tilleggsutfordring i senere år. Den økte turisttrafikken til øyene vil ikke avta. Tvert om viser tendensen at den bare vil øke. Et nærtilbud som en skjærgårdssykepleier vil også av denne grunnen være viktig.

SAMFUNNETS LYTTEPOSTØkonomisk sett er det også en fordel for samfunnet at eldre fortsette å bo hjemme så lenge som mulig. Likevel er det et verdig tilbud til øyrekkas syke og eldre som skal vektlegges. Mange ønsker å ha en alderdom her. Det er noe vakkert over en slik tilrettelegging. Det er her - i nærheten av sine venner og familie de har sitt liv.Skjærgårdssykepleieren bidrar til dette. Nærstillingen skaper større trygghet, er helsetjenestens lyttepost i områder med lang reisetid, bidrar til en fremoverlent omsorg og er et behandlingstilbud som redder liv. Ordningen fortjener å bli videreført.Ingvald Olsen(på vegne av Sula grendalag og tidligere leder Sula fiskarlag)

Ola Flyum(Stiftelsen Sula fyr)

Tove Cecilie Fasting(Sulas representant i Øyrådet)