I 2004 ble det sendt søknad om etablering av vindkraftanlegg fra to kommuner - Frøya og Fitjar. Begge søknadene hadde knappe flertall bak seg etter avstemming i kommunestyrene. På Frøya samlet store grupper seg mot utbygging med norske flagg. Både fastlege og industriledere stilt opp med gule protestskjorter. Fitjar skolekorps derimot, spilte en spesialkomponert fanfare til ære for vindparken da den åpnet på Midfjellet i 2014 . Ordføreren med ordførerkjede, inviterte gjester og barn med flagg hilste vindmøllene velkommen.

Det er tyske selskaper som eier 97% av Midtfjellet vindpark. Tyske eiere har også aksjemajoriteten i Frøya vindpark. Havørner svever mellom rotorbladene begge steder.

Besøk på Midtfjellet

Fra en romslig parkeringsplass går det tre meter brede «turstier» i alle retninger, tilsammen tretti kilometer på kryss og tvers med rastebenker og gapahuk med jevne mellomrom. Det lille som er igjen av lyngheia ligger mellom veiene. Veiskjæringene er pent tilrettelagt, med stedegen toppjord uten tilskudd av fremmede frøarter. Grasfrøblandinger som har vært brukt til såing av veiskråninger, har til dels virket unaturlig og har forsterket inngrepet.

foto
Lokal kunstner på Frøya illustrere vindmøllenes farer.

Heipiplerka, ikke større enn en gråspurv, er en vanlig fugl i fjellet. Den stiger raskt opp i luften og seiler på stive vinger, kvitrende mot jorda. Konkurransen om gode territorier avgjøres mellom fuglene for en stor del av sangen. Det er også heipiplerka gjøken har så et godt øye til. Men en skal ikke gå langt før lyden av lerke og gjøk blir borte i lyden fra rotorbladene. Dette er ikke stedet for å lytte etter fugler. Når fuglesangen maskeres av lyden fra turbinene, er heller ikke dette stedet for fuglene å lytte til hverandre. Mange av de andre artene, som heilo og orrfugl, har blitt borte. Naturforvaltningen i fylket forklarer dette slik:

«Å ta vare på dei store, samanhengande naturområda, er viktig for viltmangfaldet på Stord. Inngrep i leveområde kan ofte få konsekvensar ut over arealinngrepet i seg sjølv. Isolering og oppstykking av leveområda kan ha uheldige verknader på dei lokale viltbestandane, og i verste fall føre til at enkelte arealkrevjande artar forsvinn».

På fjelltoppen står det en rastebenk. Slik vinden blåste denne dagen ligger benken på lesiden av nærmeste turbin. Vinden bøyer som kjent lydbølgene i medvindsonen og forsterker lyden med 10 db. At møllene står så tett gjør ikke saken bedre. Dette var den dårligste rasteplassen en kunne finne - dersom en ikke er helt tonedøv.

Disse fjella har fram til tusenårsskiftet ligget der i fred som et sammenhengende naturområde, med små og større vatn og vassdrag. Her kunne en gå på urgamle stier med utsikt, fra havranda i vest til Folgefonna i øst. Om du nå kommer fra kysten eller fjordlandskapet innenfor, fyller vindturbinene hele synsfeltet – i en silhuett mot himmelen.

Besøk i Nessadalen

Allerede ved porten til Frøya Vindpark gir piggtråd og plakater et annet inntrykk enn på Midtfjellet. Her er det ingen som ønsker velkommen. Finner du en død fugl så skal den leveres til TrønderEnergi, står det på plakaten.

foto

For å komme inn i marka der turbinene står, må vi velge omveier. Vindturbinene ligger på et område med kystlynghei. Mesteparten av fjellgrunnen på Frøya er bergarter som avgir lite mineraler. Vegetasjonen er preget av det, med hardføre vekster som bruker lite næring og tåler både perioder med regn og langvarig tørke. Kystlynghei er det eldste menneskeskapte landskap vi har. Det er skapt av steinalderbønder med øks og ild for 5000 år siden. Et mildt kystklima gjorde det mulig å holde husdyr på beite gjennom hele året.

Etter hvert blir det vanskelig å skille kystlynghei og fjell-lynghei på Frøya. Mesteparten av kystlyngheia har grodd igjen da beitetrykket er mindre og lyngbrenning har avtatt. Men det er deler av øya som har den opprinnelige vegetasjonen. Kystlynghei har status som utvalgt naturtype i følge vedtak i regjeringen 7. mai 2015.

Den miljøfaglige utredningen fra 2008 slår fast at Frøya kommune har et nasjonalt ansvar for disse naturtypene. Kartet nedenfor viser hvilke områder som skal prioriteres. Området som regnes som viktige og verneverdige, overlapper det arealet der Frøya vindkraft er etablert.

Miljødepartementet har laget en fem-delt skala med illustrative eksempler som hjelp til å vurdere utbygging av vindkraft i urørt natur. Den er gradert fra svært store negative konsekvenser til ubetydelige negative. Påvirkning på fugle- og dyreliv, støy, terrenginngrep, endring i synbarhet og landskaps-virkning, skyggekasting/ refleksblink er likt på Fitjar og på Frøya. Turbinstøy påvirker bestanden både av orrfugl og ryper. Det er ingen objektive forskjeller mellom vindkraftverkene som tilsier at det ene har større negative konsekvenser enn det andre.

Ledelse betyr alt

Det vi ser begge steder er en kraftfull ledelse som påvirker, fører an, gir retning og skaper mening med svært så forskjellig målsetninger.

Fitjar kommune har vindkraftindustrien i ryggen. Interesseorganisasjon Norwea fremmer vindkraft både til lands og til havs. Åslaug Haga administrerer og Ståle Gjersvold fra TrønderEnergi er styrets formann. Daglig leder for Fitjar vindpark fikk Samfunnsbyggerprisen fra Norwea i 2022 for sitt arbeide med å gi vindparken et godt omdømme. Hele 17000 har hatt guidet tur opp til turbinene(!). I omtalen av vindparken ser det ut som om menneske, natur og samfunn har funnet sammen:

«På Midtfjellet har me opna opp fjellet for at fleire skal få ta naturen i bruk. Med ein framifrå infrastruktur av vegar er fjellet no lett tilgjengeleg for fotturar, sykkelturar, motbakkeløp, skileik, fisketurar og familieturar i omgjevnader der dyre- og fuglelivet er rikt.» I Profilhåndboken finnes det regler for hvordan Midtfjellet vindpark skal framstilles. Som det står: «Ved konsekvent bruk av retningslinjene i denne handboka byggjer me ein sterk identitet for selskapet vårt».

For å vekkja kjensler hos publikum, må bileta visa glede – me fangar det særskilde augneblink. Reine og ryddige omgjevnadar med friske og fargerike menneske, helst i aktivitet på fjellet rundt vindmøllene. Spennande vinklar og dybde må prioriterast, slik at me får levande motiv.” Midtfjellet vindkraft er stolte, ærlege, samfunnsbevisste og engasjerte. Desse verdiane må visa igjen i bileta.”

Årlige aktiviteter rundt vindturbinene skal styrke selskapets omdømme. Det er orienteringsløpet «Møllesprinten» og motbakkebakkeløpet «Først til mølla» som er de mest prestisjetunge løpene.

Det er farlig å ha rett dersom myndighetene tar feil, sa Voltaire. Dette har nok motstandsgruppa på Frøya erfart. Protestmarsjene har blitt stoppet av politiet. Det må ha krevd kraftfull ledelse og utholdenhet for å stå imot. Det ligger makt i nasjonalsymboler som vardebrenning og prosesjoner, der deltakerne bære bunad, norske flagg og sørger åpenlyst for tapet av natur.

På Fitjar har vindparken blitt utvidet til 55 turbiner. På Frøya er den begrenset til 14 og ingen nye byggetrinn er prosjektert. Men nå åpnes vindparken og eierne ønsker publikum velkommen !

Lars Ingebrigt Vavik