Vil fergekaiene i Øyrekka tåle belastningen av et større fartøy? Frøya Senterparti er bekymret for regulariteten til ferja dersom ikke kaiene utbedres. God regularitet er veldig viktig for at folk skal ha mulighet til å pendle til jobb, og ha trygghet for at varer og passasjerer kommer seg til og fra.

Det er også viktig med tilgjengelig anløp for større båter for frakt av gods. På Mausund er det ingen kommunal almenningskai. Det mener vi er helt nødvendig i et øysamfunn i vekst og utvikling.

Fra nyttår får vi større ferje, noe det har vært jobbet for lenge. Da byttes «Frøyaferja» ut med «Helgøy». Frøyaferja har kapasitet på 15 personbil-enheter, mens Helgøy har på 24. Det er en god forbedring, og vil avhjelpe den sprengte kapasiteten vi har på sambandet, spesielt i sommerhalvåret.

Ferja vil også få salong i øvre dekk, noe som vil forbedre reiseopplevelsen betraktelig.

Vi har imidlertid en bekymring når det kommer til regularitet med den nye ferja. Den vil få det dobbelte i vindfang enn det Frøyaferja har. Det vil kunne medføre utfordringer med å legge til kai i dårlig vær, og til større belastning på de eksisterende fergekaiene.

Frøya Senterparti har derfor sendt en henvendelse til fylkeskommunen der vi har uttrykt vår bekymring. Via våre fylkespolitikere har vi fått svar fra direktør for samferdsel på fylket.

Der sies det at økning i størrelsen på fartøyet vil bety større belastning på de eksisterende ferjekaiene. Krav til dimensjonene på ei ferjekai er regulert av vegdirektoratet. Lengden på MF Helgøy er utenfor kravene. Trøndelag Fylkeskommune har derfor søkt om fravik fra disse kravene og fått det innvilget hos vegdirektoratet.

Det å få innvilget fravik fra kravene vil ikke bedre ferjekaiene. Det vil bare sette mannskapet i en situasjon der de vil være enda mer usikker på om ferjekaiene tåler belastningen, spesielt i dårlig vær.

Etter det vi forstår vil det komme som forslag i fylkeskommunenes budsjett for 2024 en forlengelse av tilleggskaia på Dyrøya. Det er veldig bra. Men vi mener at det også er helt nødvendig at de ser på behovet både på Sula og Mausund i tillegg.

Fylkesdirektøren bruker som argumentet for regularitet og trafikksikkerhet at det er montert vindmålere på fergeleiene på Mausund og Sula. Det vil forbedre anløpssikkerheten , men vil ikke ha noe og å si for regulariteten. Det blir jo ikke noe enklere å legge til kai fordi om det står en vindmåler der.

Vi har uttrykt vår bekymring til fylkespolitikerne, og varslet om behovet.

Frøya kommune har kaianlegg på alle bebodde øyer utenfor fast- Frøya så nær som på Mausund. Mausund fiskerlag har sendt en henvendelse til Frøya kommune med ønske om at de kan ta over anløpskaia til Mausund fiskemottak.  Kaia er i dårlig forfatning og står i fare for å bli stengt permanent.

Det vil være å reise baklengs inn i framtida. Det er et uttrykt mål at mer gods skal over på sjø, og det kan vel ikke være mer relevant enn for ei øy i havgapet.

Vi i Frøya Senterparti mener det ikke kan være noe tvil om at kommunen skal ta over kaia sånn at også Mausund får almenningskai. Saken har vært opp i i hovedutvalget til behandling i september 2022, der det er bedt om at kommunedirektøren skal komme tilbake med en sak så snart det foreligger en tilstandsrapport på kaia. Det ble foretatt en befaring på anlegget den 9. januar 2023, og  tilstandsrapporten er sendt over til kommunen for lengst.

Vi ønsker at dette skal prioriteres sånn at ikke Mausund risikerer å bli stående uten kai tilgjengelig for anløp med større båter.

Øyrekka og de små grendene våre er viktig for Frøya. Det er det vi liker å vise fram for besøkende, og det ligger så mye kystkultur og potensiale her som det er viktig å ta vare på. Gullrekka strekker seg fra Titran til Halten, men uten engasjerte folk som holder liv i grendene vil mye av det som er identiteten for Frøya gå tapt. Derfor er det viktig for oss i Senterpartiet å legge til rette for at folk skal kunne bo og leve i hele kommunen.

Kommunestyregruppa i Frøya Senterparti