I kommunestyremøte i juni 2023 ble det bestemt at en del kommunale boliger skulle kunne selges. I dette vedtaket ble det også bestemt at aldersboliger på Sandstad og Melandsjø skulle kunne selges. Men til disse knyttet det seg flere betingelser. Blant disse betingelsene var at de som bodde der skulle få forkjøpsrett til boligene, samt at om de ville trenge nødvendig bistand til dette skulle kommunen tilby assistanse.

Da dette vedtaket ble gjort var det ikke gjort oppmerksom på at boligen på Sandstad var gitt som en gave til kommunen fra Sanitetsforeningen på Sandstad. En meget beklagelig situasjon. I ettertid viser det seg at det har kommet mange og sterke reaksjoner på dette vedtaket, da spesielt knyttet til salg av aldersboliger, spesielt i utkant av sentrum. Partiet Rødt har behandlet denne saken på nytt og kommet fram til at vi overhodet ikke er villig til å selge hverken på Sandstad eller på Melandsjøen. I stedet må kommunen beholde disse tilbudene som vil bli svært påtrengende i fremtiden med tanken på et voksende behov for tilbud også utenom Fillan. Ser vi på situasjonen knyttet til en meget voksende befolkning på over 80 år, så må kommunen kunne tilby serviceboliger også ute i distriktene. Det viser seg også at flere andre partier på et åpent folkemøte om saken uttrykte et klart ønske om at de ikke ville selge disse boligene. På denne bakgrunn er det i dag ikke et flertall i kommunestyret for dette salget.

På denne bakgrunn vil vi reise spørsmål i kommende formannskapsmøte den 9/4-24.

1. Vil ordføreren så snart som mulig sørge for at salen knyttet til salg av aldersboliger på Sandstad og Melandsjø kommer opp på sakskartet til formannskapet og kommunestyret til ny behandling?

2. Kan formannskapet på formannskapsmøte få en orientering om hvor denne saken står pr. i dag?

Vennligst

Jann O. Krangnes

Formannskapsrepresentant for Rødt