Litjslokheia boligområde

Som representant fra Hitra Senterparti, deltok jeg i vår på informasjonsmøte om reguleringsforslag til Litjslokheia boligområde. Hitra kommune har leid inn et firma fra Gjøvik til å gjennomføre reguleringsplanarbeidet i Litjslokheia, som presenterte reguleringsplanen.

Planen som ble presentert var i samsvar med mandatet som Hitra kommune hadde gitt.

På vegne av de nærmeste naboene, presenterte Kalairasan Seenithamby deres syn på saken I nettavisa til Hitra – Frøya 28.08.15. I samme artikkel gikk det ut invitasjon til politikerne på Hitra, både de som stiller til valg og de som dag sitter i kommunestyret. Med unntak av de politikerne som er naboer til planen, var det kun Hitra Senterparti ved undertegnede, som møtte de berørte naboene og lyttet til deres syn på saken.

Hitra kommune som eier arealet, har fått utarbeidet, etter egne kriterier / mandat, plandokumentene for Litjslokheia boligområde.

Etter høringsrunden på 7 uker, er det teknisk komite i Hitra kommune, som foretar en gjennomgang av de innspill / endringsforslag til reguleringsplanen som er innkommet, og sender sitt forslag til vedtak over til kommunestyret i Hitra for endelig vedtak. Dette vedtaket kan av berørte parter påklages.

Litjslokheia har siden tidlig på 1970 tallet vært et friluftsområde i Fillan, hvor det er utarbeidet orienteringskart m.m. Adkomsten til dette friluftsområde har i tidligere planprosesser vært ivaretatt, ved at det er avsatt korridor gjennom eksisterende boligfelter frem til turområdet. Litjslokheia er i dag et av de viktigste nærturområdene som beboerne i de tilstøtende boligfelter har tilgjengelig.

Planene til Hitra kommune, innfører 4 etasjes boligblokker i et eneboligfelt med noe innslag av rekkehus. Dette bryter tydelig med byggeskikken i området. Veiføring og utbygging i det bratte terrenget krever til dels store terrenginngrep. I tillegg vil adkomsten til, og bruken av nærturområdet bli sterkt forringet. Dette skjer i friluftslivets år!

Hitra Senterparti vil arbeide for å bevare Litjslokheia som det flotte nærturområdet det er. Vi ønsker i tillegg å begrense utbyggingen slik at denne blir mest mulig lik eksisterende boligfelter i nærområdet med eneboliger og lave rekkehus.

Hitra Senterparti

Lars Peder Hammerstad

Ordførerkandidat