Bruk din stemme i Fylkestingsvalget

Det har vært lite fokus på fylkestingsvalget i media så langt i valgkampen, men dette er også ett svært viktig valg. Skal de rød-grønne få fortsette eller skal vi få en endring de neste 4 år.

Jeg har stilt meg disponibel for partiet og står på 6.plass på Frp sin liste i Sør-Trøndelag. Mine hjertesaker er utdanning og samferdsel.

Sør-Trøndelag er ett fylke rikt på naturressurser og har en by med ett av Europas beste universitet- og teknologimiljøer i sitt midte.

Fylket har ei kystlinje med ren sjø, der regionen Frøya og Hitra er «Episenteret» for havbruk. Skal  denne næringen femdobles innen 2050, må myndighetene legge enda bedre til rette for denne utvikling.

Satsingen på Blått kompetansesenter på Frøya og utviklingen av Industriområdet på Jøstnøya  må få større oppmerksomhet.

Koblingen av disse mot «Hjernekraftverket» i Trondheim er svært viktig.

UTDANNING :

Svært mange elever faller fra i løpet av sin videregående utdanning, noe som medfører uheldige konsekvenser for både samfunnet og den enkelte. Vi vil derfor se på tiltak for å redusere frafallsprosenten, slik som økt praktisk undervisning og fleksibel skoledag.

Frp vil :

 • At kostnadene med bøker og utstyr skal dekkes av det offentlige, uansett utdanningsprogram.

 • At fylkeskommunen skal tilby flere lærlingeplasser enn i dag.

 • Stimulere skolene til å trekke personer fra arbeids- og næringsliv mer inn i undervisningen.

 • Styrke samarbeidet med Ungt Entreprenørskap og ordningen med ungdomsbedrift.

 • Jobbe for at helsesøsterordningen i fylket skal komme opp på den nasjonale normen.

 • Samarbeidet og utviklingen av de videregående skolene på Frøya og Hitra må kobles mot blå sektor og deres behov.

SAMFERDSEL :

Fremskrittspartiet mener at en god infrastruktur er en av grunnpilarene i vårt moderne samfunn, og at staten skal ha ansvaret for en forsvarlig vei-, bane- og kollektivutbygging.

Satsning på en god infrastruktur og fleksible løsninger vil utvikle bolig- og arbeidsmarkedet i fylket, og bidra til at folk bruker mindre av hverdagen på transportoppgaver. Næringslivet vil også få forutsigbarhet og gis mulighet til fremtidsrettede investeringer.

Frp vil :

 • Benytte mer offentlig-privat samebeid (OPS)

 • Gå imot bompengefinansiering av vegbygging

 • Ha forsert helhetlig utbygging av E6 gjennom Trøndelagsfylkene

 • At FV714 igjen blir Riksvei og dermed få raskere utbygging

 • Prioritere sikring av skoleveier – gang- og sykkelveier

 • Prioritere rassikring

 • Styrke veivedlikeholdet.

Jeg er eneste fra Frøya og Hitra på borgerlig side som har mulighet til en fast plass eller en varaplass. Så selv om du stemmer på annet parti i kommunevalget, kan du gi Frp din stemme i fylkestingsvalget. Regionen trenger en stemme i fylkestinget.

Støtt demokratiet - Bruk stemmeretten din – Godt valg ☺

Olaf Reppe,

6.kandidat FrP Sør-Trøndelag