Skaper forskningsmiljøene usikkerhet om lakselus og villaks?

NSL er opptatt av fiskehelse for både villaks og oppdrettslaks, og vi er glad for at det blir gjort mye forskning på mange ulike områder innen dette området, men det er lakselusa som «vinner» mest omtale.

Forskningsrapporter publiseres, og media kaster seg på og tegner et ytterst dystert bilde av rapportenes resultater på lakselus og dens påvirkning av villaksbestanden.

Begynner man å sette rapporter fra ulike institutter opp mot hverandre, så snakker de ikke alltid samme språk, og kommer ofte med forskjellige resultater på samme tematikk.

Ifølge media opererer HI med dødelighetstall opp mot hele 80 % på den villakssmolten som hvert år vandrer ut fra elvene i fra for eksempel Sogn og Fjordane, som en konsekvens av lusepåslag fra oppdrettsnæringen. Dette er direkte feil. Dette har HI selv prøvd å korrigere, men ikke nådd frem med, slik at det i dag er en oppfatning i befolkningen om at denne høye dødeligheten på villaksmolt er riktig.

Oppdrettsnæringen ønsker forutsigbare rammevilkår, og er redd for at når det feilaktig blir hevdet en påvirkning fra oppdrett på vill laksefisk med en dødelighet på inntil 80% så vil det igjen negativt kunne påvirke rammevilkårene til bransjen, og bransjens omdømme.

Vi mener det er både forvirrende og uheldig for bransjen når ulike fagmiljøer kommer med ulike signaler, og det blir vanskelig for selskapene, myndighetene og befolkningen å navigere med et så ulikt kunnskapsgrunnlag.

NSL er derfor sikker på at det burde være i forskernes interesse å klargjøre og fjerne tvil rundt det bransjen refererer til som «logiske brister», og ikke minst når feilsitering i media forekommer.

NSL mener at det nå vil være både riktig og viktig at vi setter oss sammen og ser på hvordan vi i fellesskap kan bidra til at informasjon og kunnskap om forskning blir formidlet på en bedre måte enn det vi opplever i dag. Vi vil derfor i nær fremtid invitere til et dialogmøte med forskningsmiljøene og oppdrettsnæringen med dette som tema.

Lars Klungreseth

Fagsjef Havbruk - industri og eksport

Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL)