Siste sak i kommunestyret på Frøya for perioden 2019-2023 i møte 28.9.23 er en interpellasjon med forslag til vedtak:

Jeg får ikke deltatt på møtet og som interpellanten legger jeg her fram mitt innlegg i debatten:

Før Stortingsvalget i 2013 ble det laget en liste over hvilke styreledere i statlige foretak som var viktig å erstatte. Vel å merke basert på kvalifikasjoner og ikke politisk tilhørighet.

«Både i Statkraft og Statnett bør styrene skiftes ut så fort som mulig» skrev Sindre Finnes til sin venn Osvald Magne Bjelland som skulle gi lista videre til kona si, valgstrategen Torhild Widvey. 1) DN

Den erfarne styreleder i Statkraft Olav Fjell erkjente i 2015 at det likevel ikke skulle investeres i vindkraftprosjektene på Fosen og i Snillfjord på grunn av manglende lønnsomhet. 2) NRK

I 2016 ble Olav Fjell avsatt av næringsminister Monica Mæland mot sitt ønske og erstattet med Mælands venninne Torhild Widvey. 3) NRK

Vindkraftutbygginga på Fosen startet opp igjen mot protester fra FNs menneskerettighetskomite. 4) Business Human Rights

Frøya våren 2019

Monica Mæland, som nå var blitt kommunal- og moderniseringsminister, brukte ordene til Frøyas herostratiske advokat i sitt vedtak: «Tiltakshaver har gjort store investeringer i tillit til dispensasjonsvedtaket. Om dispensasjonsvedtaket faller bort, risikerer tiltakshaver store økonomiske tap. Dette taler for at tiltakshavers forsøk på å sette i gang det fysiske arbeidet i området er tilstrekkelig til at treårsfristen anses avbrutt.» 5) Regjeringen

Les – om det er nok penger involvert, så er man i gang og er for stor til å kunne stanses.

Stortinget 19. juni 2020

Une Bastholm i MDG foreslår at Stortinget skal be regjeringen trekke tilbake gitte vindkraftkonsesjoner som «er i konflikt med urfolks rettigheter slik de er definert i FNs urfolksdeklarasjon»

Rødt og SV stemte for dette forslaget.

Høyre, Krf, Fremskrittspartiet, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet (Ap) stemte imot. 6) Stortinget

Vinteren 2021 ba Frp regjeringa å beregne norsk skog i CO2 utslipp som de andre EU landene gjør med sin skog.

Om Norge hadde brukt EUs regnemåte for utslippskutt med skog, kunne Norge ha bokført 10 millioner tonn CO2 i regnskapet. Det er ca. 2/3 av utslippskuttet regjeringen hadde lagt opp til i sin egen klimaplan mot 2030. 7) NRK

På Høyres landsmøte våren 2023 la Erna Solberg ned veto og krevde omvalg mot Rogaland Høyres forslag om å inkludere norsk skog i landets CO2 regnskap. 8) NRK

Det er mange med aksjer i Nel -Grønn Hydrogen som risikerer å tape penger om den norske skogen blir med i vårt CO2 regnskap. 9) NRK

Argumentet for «Mere av alt – raskere» og videre vindkraftutbygging i samiske områder baserer seg blant annet på at Norge skal kutte sine CO2 utslipp.

Både fra sentralt hold og lokalt har Ap og borgerlige politikere stemt for vindkraft i reinbeiteområder, fra Fosen i sør til Varanger i nord, nå senest Davvi i Finnmark for å grønnvaske våre CO2 utslipp.

Under Olavsfestdagene 2021 var det overordnede temaet Rettferdighet. Adresseavisa og Litteraturhuset i Trondheim arrangerte debatt med tema

«Vindkraft: Etter stormen- hva nå?»

Ordfører i Åfjord Vibeke Stjern og reineier og kandidat til sametingsvalget for Norske Samers Riksforbund Maja Kristine Jåma deltok i debatten i kirkehagen.

Jeg var tilstede sammen med flere andre Frøyværinger.

Mot slutten av debatten spurte Siv Sandvik fra Adressa:

«Har vindkraftutbyggingen i Åfjorden vært rettferdig? Jeg starter med deg Stjern»

Stjern svarte etter lang betenkning: «Himmel og hav, det er et vanskelig spørsmål»

Sandvik: «Ja, det er det.»

Stjern svarer: «Rettferdig for hvem?» og fører så et langt innlegg der hun tilkjennegir at hun ville ha gjort de samme valg om igjen med vindkraftutbygginga på Fosen. 10) C. Fjeldavli

10 uker etter Olsok 2021 ble konsesjonen for vindkraft på Fosen kjent ugyldig i Norges Høyesterett. 11) Domstol.no

Vindkraftutbyggerne tok en sjanse med å starte opp før bruksrettighetene til de viktige senvinterbeitene var rettslig avklart. Og de tapte – Business is Business.

Hva skal Frøya kommune som medeier mene om å kreve stans i ulovlig strømproduksjon på Fosen? Kan vi som landets rikeste kommune med lakseinntekter, som vi deler med andre kommuner, kreve at Åfjord er med på å stanse turbinene i Roan?

Åfjord kommune budsjetterer med 50-60 millioner strømkroner som etter høyesterettsdommen 11.10.2021 er dømt ulovlig å produsere uten gyldig konsesjon.

Er det ikke bare å bli enige om en sum til reindriftssamene for å bli ferdig med aksjoner og økende hets mot dem?

Reindriftssamene ønsker ikke pengene. De vil fortsatt ta vare på naturen og drive med det de har gjort i tusener av år med reindrift som er bærebjelken for sin kultur, sitt språk, sin identitet og sitt liv. Arnulf Øverland skrev diktet «Du må ikke sove» i 1937 12) Boktips.no

Et vers i niende strofe handler om likegyldighet. Det er like rotfestet i vår kollektive bevissthet som idiomet «Det er typisk norsk å være god»

«Du må ikke gå til ditt kjøpmannskap og tenke på hva der gir vinning og tap! Du må ikke skylde på åker og fe og at du har mer enn nok med det! Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si: Det er sørgelig, stakkars dem! Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv! Jeg roper med siste pust av min stemme Du har ikke lov å gå der og glemme!»

Jeg har fortsatt litt pust igjen og ber om at Frøya stiller seg solidarisk med reindriftsamene på Fosen.

Mine tidligere amerikanske landsmenn skjøt, forgiftet og fordrev de innfødte. Canada drev med det samme i mindre skala og har tatt et stort oppgjør med sin rolle i etnisk rensing. Norge la fram sin rapport fra Sannhets- og forsoningskommisjon i juni 2023 13) Stortinget

Samtidig som landet lar sin urbefolkning på Fosen langsomt drives til ekstinksjon med å rolig overse høyesterettsdommen og la vindturbinene sakte snurre videre.

Den ulovlige produksjonen og salg av strøm i Trønder Energi Vekst Holding AS og Frøyas eierskap i selskapet gjør oss alle i kommunen til helere.

Stans vindturbinene i Roan inntil rettighetene for bruk av arealet er avklart med reindriftssamene. Be de andre eierkommunene i vindkraftverket fatte samme vedtak.

Takk, og takk for fire spennende år i kommunestyret med gode folk.

Jeg er glad for at alle partiene som stilte til valg er med i det nye kommunestyret. Det danner grunnlag for et godt fungerende demokrati. Velkommen til de nye representantene!

Steven Crozier