Regjeringen har et mål om å øke veksten i havbruksnæringen innenfor bærekraftige rammer. Arealkonflikter, miljøbelastninger, lusetrykk og tilhørende trafikklyssystem for kystnært oppdrett er barrierer for denne veksten. Derfor må Norge, som ledende nasjon innen lakseoppdrett, se etter andre lokaliteter som kan tilrettelegge for vekst. Et alternativ er å nyttiggjøre seg av åpne havområder hvor det i dag ikke er havbruksaktivitet, også kalt havbruk til havs. Å utvikle havbruk til havs fra å være en nisje til å bli en industri vil blant annet kreve en helt ny verdikjede med økt kapasitet, ny teknologi, nye rutiner og nye regulatoriske rammeverk.

Med Arbeiderpartiet ved roret bør det etableres klare og forutsigbare reguleringer som fremmer bærekraftig utvikling av havbruk til havs. Dette inkluderer tydelige retningslinjer for tillatelser, miljøkrav og arealplanlegging

Det er vedtatt at det ikke blir grunnrenteskatt for havbruk til havs, men det gis indikasjoner på at den vil innføres når næringa oppnår lønnsomhet. Dette har ført til stans i utvikling av mange igangsatte meget gode prosjekter.

Arbeiderpartiet bør ta opp dette spørsmålet og være tydeligere til havbruksnæringen på når grunnrente blir innført på havbruk til havs.

Havbruk til havs representerer et enormt potensial for å møte verdens voksende behov for sjømat samtidig som det reduserer belastningen på landbaserte ressurser og miljøet. For å realisere dette potensialet, er det avgjørende at vi igjennom å sitte i regjeringen tar lederskap i å skape gunstige rammebetingelse for utviklingen av havbruk til havs.

Arbeiderpartiet bør oppmuntre til samarbeid og partnerskap mellom offentlig sektor, private selskaper, forskningsinstitusjoner og lokalsamfunn for å fremme innovasjon og bærekraft i havbruksnæringen.

Dette ble enstemmig vedtatt og vi koblet vedtaket til vår stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø som vil følge opp saken.

Frøya Arbeiderparti.