Privatisering av veier

Befolkningen på Uttian og Uttian Grendelag har fått med seg oppslagene i media om at to kommunale veier på Uttian skal privatiseres. Det er gjennomført to medlemsmøter i regi av grendelaget om saken.

Folket på Uttian er i likhet med andre grender som kan bli rammet, svært oppgitte og irriterte over forslaget. Disse veiene var tidligere grusveier som kommunen brukte mye ressurser på vedlikehold. For å redusere dette vedlikeholdet kom grenda selv med forslag om asfaltering. Når disse to veiene på Uttian fikk asfalt var det oppsitterne selv langs veien som kom med et forslag om at disse betalte halvparten av asfalteringen og resten ble forskuttert av to lokale personer som fikk igjen pengene sine fra kommunen noen år senere. Nå begynner deler av denne asfalteringen å bli sliten og veiene trenger igjen en reasfaltering.

Vi har oppfattet at Frøya Kommune er opptatt av levedyktige grender, som at folk trives og ønsker å bo der, slik at det bor folk overalt på Frøya. Uttian er en slik grend. Uttian har vel fått flere innbyggere de siste åra enn snittet for resten av Frøya.

På Uttian er det mange som driver med næring, både på Uttian og andre steder på Frøya. Disse ønsker å være med å videreutvikle Uttian til å bli enda bedre boplass gjennom aktivitet i gjennom sine bedrifter, grendelaget, småbåtforening, boligtomter og boligfelt, hyttefelt og annen turisme.

Langs de to veiene som forslås privatisert, ligger boligtomter, det reguleres nytt boligfelt, grendehuset ligger i enden av den ene veien, samt at turstien rundt Uttian som brukes av hele Frøyas befolkning starter og stopper i enden av disse to veier. I tillegg ligger mobilmasta som forsyner store deler av øst-Frøya med mobilsignaler i enden av den ene veien. Denne masta trenger infrastruktur som telekabler, strømkabler og tilkomst med tungt utstyr.

Vi tenker også at kommune må kjenne sin besøkelsestid og fortsatt ta det siste ansvaret de har igjen i enkelte grender. De har ansvar for hjemmebasert omsorg, andre offentlige instanser som skal frem som lege, sykebil, brannbil etc. I tillegg trenger serviceoperatører å ha tilgang til mobilmasta.

Det er svært fint på Uttian, tomtene er sørvendt og man ser sjøen over alt. Uttian er sentralt, men slipper gjennomgangstrafikk. Det er mange forespørsler på tilrettelagte tomter fra folk som ønsker bygge nye hus. Ikke alle vil bo i Beinskaret. Også vi som bor på Uttian betaler skatt til kommunen. Det er derfor viktig at kommunen tenker seg godt om før de går for privatisering av disse veiene som betyr så lite for kommunen i kostnader, men kan ta initiativet fra befolkningen som ønsker å bygge ut og videreutvikle grenda.

Håper på at det fattes ett fornuftig vedtak for oss på Uttian.

Med vennlig Hilsen               Uttian Grendelag Ingrid Furberg, leder

Lene Reppe Vatn, nestleder