Frøya kommune og øyrekka

Det har alltid vært stor oppmerksomhet omkring øyrekka i Frøya kommune, under skiftende politiske regimer, og det er over tid satset på infrastrukturtiltak som er en nødvendighet for bosetting. Her kan nevnes:

• Utbygging av vannverket til sørværa og nordværa

• Opprettholdelse av skole og barnehage på Mausund og Sørburøy

• Overtakelse og rehabilitering av Svømmehallen på Mausund

• Utbygging/rehabilitering av kaier, senest gjennom bevilgninger for 2015

• Ferjeforbindelse

• Prioritering av søknader om støtte fra næringsfondet

Slike tiltak til tross, så har befolkningsutviklingen vært negativ. Det følger nasjonale trender. I 2014 ble det tatt lokale initiativ for å stoppe den negative befolkningsutviklingen. Her har det vært god dialog mellom befolkningen på øyene og kommunen, og følgende er gjort som oppfølging fra kommunens side:

• Opprettelse av stilling som næringsrådgiver, med prosjektet «Øyrekka inn i framtida» som ett av de viktigste tiltakene næringsrådgiveren skal arbeide med.

• Opprettelse av «Øyrådet». Dette er nå konstituert, og medlemmene er oppnevnt av velforeningene på øyene.

• Eksperter i Team fra NTNU engasjert for å se på mulige tiltak

• Utredning av «Øyrekka folkehøyskole», etter en ide av Eksperter i Team. John Arne Moen har levert rapport etter bestilling fra kommunen. Som første skritt skal nå rapporten legges fram for og diskuteres i Øyrådet. Dernest må det skaffes investorer, og det må sendes formell søknad til departementet. Nåløyet er trangt, ting kan ta tid, men alle stener skal snus. Og Jonn Arne Moen har sagt det slik: «Utredningsarbeidet gir grunn til å konkludere med at det er realistisk å tenke seg etablering av en folkehøgskole i Øyrekka, lokalisert på Mausund».

• Øyrådet vil i nærmeste framtid også få presentert hvordan prosjektet «Øyrekka inn i framtida» best skal drives og hvilke tiltak som skal prioriteres. Her er det mye å hente fra de gruppene som jobbet innenfor idedugnaden.

• Prosjektet «Froheim» ble lansert gjennom KOMOPP-prosjektet. Forprosjektet er ferdig, og det er stiftet et aksjeselskap. Det skal være i nærmeste framtid være møte mellom styret og mulig samarbeidspartner for å avklare dennes eventuelle rolle i utbyggingen.

• Andre tiltak som kan nevnes: Kommunal støtte til kunstprosjektet på Sula, Oda-spelet, tareprosjektet på Sula, Havna Kafe på Mausund. Det er lokale initiativ – og de vil lykkes!

Det registreres ellers som positivt at eksempelvis Mausund Velforening har tatt initiativ til en annonsekampanje for å rekruttere familier, etter modell fra Sørburøy, og at ting skjer!

Videre er trafikkrådet vitalisert i denne perioden og rådet har vært svært aktivt.

Berit Flåmo Ordførerkandidat AP

Pål Terje Bekken 2. listekandidat AP

Kristin Reppe Storø 3. listekandidat AP