En oppfordring til våre fylkespolitikere som sitter i hovedutvalg for samferdsel:

Først vil jeg presisere at det er FLOTT at det nå kan se ut som vi får noen kilometer med asfalt på en grusveg i Hitra kommune, når Børøsundvegen får fast dekke. Hurra for det.

Jeg ser at administrasjon, i sitt saksframlegg til møte i hovedutvalg for samferdsel den 3. april, trekker fram viktigheten av fylkesveg 6442 Badstuvika – Tranvikan som omkjøringsveg ved trafikkulykker på fylkesveg 714 i denne saken.

Ja, at de faktisk ønsker å prioritere denne strekningen før fylkesveg 6440 Børøsundet – Nordvika på sitt program for oppgradering av fylkesveger med grusdekke.

Jeg ber derfor om at dere som sitter i utvalget anbefaler at denne vegen også tas inn i programmet for oppgradering, sammen med Børøsundvegen, slik at vi får fullført begge disse strekningene nå! Det er ikke mye forlangt.

Fylkesveg 6442 stod på program for asfaltering tidlig på 2000-tallet, og ble delvis asfaltert, og skulle fullføres året etter. Ennå, snart 20 år etter, er det fortsatt grus på de siste kilometerne av denne vegen også.

Regjeringa signaliserer nå at de vil prioritere midler til oppgradering av eksisterende vegnett i ny NTP. Da må det virkelig være på sin plass å løfte fram flere av kommunens vegstrekninger som fortsatt har grusdekke. Vi har fortsatt 45 kilometer med grusveg i denne kommunen – etter at Børøsundvegen har fått sine tilmålte tonn med asfalt!

Sigrid Helene Hanssen

Hitra Høyre