I Juristforbundets ferske undersøkelse går det fram at mange kommuner i Trøndelag mangler jurister, deriblant Hitra. Dette går ut over rettssikkerheten kommer det fram i dette leserinnlegget fra Benedicte Gram-Knutsen som er visepresident i Juristforbundet.

I lokalpolitikken går skillelinjene og alliansene mellom partiene oftere på viktige saker i lokalmiljøet enn på ideologi. Når vi skal stemme fram den politiske ledelsen i hjemkommunen vår, er det derfor viktigere å finne ut hvem som ivaretar innbyggernes interesser enn hva rikspolitikerne snakker om i mediedebatter.

Et sentralt spørsmål for oss innbyggere er om vi får de tjenestene og rettighetene vi skal ha. Kan vi ha tillit til at saksbehandlingen og beslutningene i kommunen er i tråd med lover og regelverk? Står kommunen for kvalitet og rettssikkerhet?

Nesten halvparten av landets kommuner har ingen jurist i administrasjonen, viser vår undersøkelse utført av Rambøll i år. I Trøndelag mangler over 40 prosent av kommunene jurister, og problemet er spesielt utbredt i de små kommunene.

Hvem skal tolke loven?

Dekningen med juridisk kompetanse er spesielt dårlig på «myke» fagområder som barnevern og skole/oppvekst. Dette betyr at det mangler folk med kompetanse til å vurdere om lover og regler blir fulgt.

I stedet tas tunge juridiske vurderinger og beslutninger av ansatte uten tilstrekkelig juridisk kompetanse. Det er vanskelig for dem som må utføre oppgaver de ikke har utdanning til, men enda mer urovekkende for innbyggernes rettssikkerhet.

En annen bekymring er at kvaliteten på saksbehandlingen vil kunne variere mye fra kommune til kommune. En kvalifisert juridisk vurdering av saker med stor betydning for innbyggerne er dessverre ikke på plass over alt. Dette er en uholdbar situasjon.

Store konsekvenser for deg og meg

Alle kommuner, små som store, har det samme lovpålagte ansvaret for å løse oppgaver, uavhengig av størrelse, økonomi og antall innbyggere i kommunen. Alle innbyggere bør kunne føle seg trygge på at de får de rettighetene loven gir dem, uansett hvilken kommune de bor i. Kommunens saksbehandling og avgjørelse bør være i tråd med loven, uansett hvor du bor.

Det er avgjørende for innbyggernes rettsikkerhet at kommunene følger lover og regler, og fatter juridisk korrekte vedtak. Feil i saksbehandlingen og feil lovforståelse kan få store konsekvenser for enkeltpersoner.

Jurister ansatt i kommunen kan forebygge ressurskrevende tvister med innbyggere og andre private aktører. Kommunen sparer også ressurser ved å unngå unødvendige omgjøringer av vedtak i overordnet forvaltningsorgan eller domstolene.

Mange stoler på jurister

Dessuten styrker riktig juridisk saksbehandling innbyggernes tillit til kommunen. Hele 70 % av befolkningen har stor tillit til jurister i kommunene (Respons Analyse for Juristforbundet 2020).

Hvis kommunen er for liten eller har for svak økonomi til å ansette en jurist, kan interkommunalt samarbeid om juriststillinger være et alternativ.

Jeg vil undersøke hvilke politikere som vil sikre kvalitet og lovmessighet i saksbehandlingene og beslutningene, som vil sikre rettssikkerhet for innbyggerne. Så vil jeg stemme på noen av disse. Jeg utfordrer deg til å gjøre det samme.

Benedicte Gram-Knutsen, visepresident i Juristforbundet