Gledelig tiltak for å hindre marin forsøpling

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre har ved flere anledninger påpekt problemet med plast og mikroplast med lang nedbrytningstid i havet. Det er estimert at 100 mill. tonn plast tilføres verdenshavene årlig. Dette er et formidabelt miljøproblem for livet i havet, og dermed også fiskerinæringa. Det er utvilsomt at også den norske fiskeflåten har bidratt til dette ved at fiskerirelatert plast skylles på sjøen av vær og vind, ved uhell, eller som følge av mangelfulle rutiner.

Derfor er det meget gledelig at Norges Fiskarlag følger opp sin egen handlingsplan mot marin forsøpling, og har vært en viktig aktør for å etablere en ny ISO-standard for håndtering av avfall på fiskefartøyer. Andre aktører i dette tiltaket er Standard Norge og Handelens Miljøfond. Standarden spesifiserer hvordan man kan håndtere og sikre plastavfall om bord, og hvordan man kan samhandle med mottaksstasjoner på land.

Det er i dette tilfelle særskilt nevnt plastavfall, men ordningen antas å omfatte alle typer avfall fra fiskeflåten.

Fiskerinæringas egne organisasjoner tar på denne måten ansvar for å løse et alvorlig miljøproblem. Derfor må det være et udiskutabelt krav at de politiske myndighetene både i Frøya kommune og andre kystkommuner legger forholdene til rette for deponering av avfall fra fiskeflåten i land, slik at dette ideelle tiltaket lykkes som et viktig bidrag til renere hav og kystområder.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.