FRØYA ARBEIDERPARTI - ET NÆRINGSVENNLIG PARTI!

Siden i høst har debatten rundt innføring av grunnrente på havbruk laget storm på Frøya. Frøya Arbeiderparti har hele tiden vært kritiske til prosessen rundt innføring av lakseskatten, og også størrelsesorden og innretning. Etter å ha landet lakseskatten på 25% i stedet for 40% som var utgangspunktet, og med betydelige forbedringer i forhold til innretning, stiller vi oss fremdeles kritisk avventende.

Det er grunn til å minne om at Frøya AP alltid har vært et næringsvennlig parti, det er vi fremdeles. Med AP i posisjon, har Frøya det beste utgangspunktet for videre evaluering og justering av modellen for grunnrente på havbruk.

Vår politikk for rettferdig fordeling og en velferdsstat som gir folk trygghet og kompetanse til å jobbe – den er rett og slett næringsfremmende. Den norske modellen med trepartssamarbeid og gjensidig tillit er ryggraden i den norske velferdsstaten, og har tjent oss alle godt. Vi er opptatt av å redusere forskjeller mellom folk, og legge til rette for deltakelse for alle. Det skal bli enklere å jobbe det man greier selv om mottar uføretrygd eller andre ytelser. Arbeidslinja er fremdeles svært viktig for oss i Arbeiderpartiet, men det er også viktig at alle skal kunne leve verdige liv. De offentlige sosiale støtteordningene som bostøtte, sosialhjelp og barnetillegg økes derfor fra 1.juli.

Skal vi kunne dele mer, og redusere sosiale forskjeller, må vi imidlertid også skape mer. Arbeiderpartiet setter nå et mål om at næringslivet skal få en forenklingsgevinst på 11 milliarder kroner innen 2025 gjennom forenkling av virkemiddelapparatet og gode digitale løsninger. Næringslivet på Frøya er avhengig av å få tilgang til nok arbeidsfolk og riktig kompetanse. Dette gjelder like stor grad også offentlig sektor. Og – dette henger sammen! Hvis vi skal lykkes med å rekruttere folk med riktig kompetanse til næringslivet, må vi også kunne tilby gode barnehager som greier å holde åpent slik at folk kommer seg på jobb, et godt helsevesen, skoler med motiverte og engasjerte lærere og en framtidsretta videregående skole.

Frøya arbeiderparti ønsker å satse på en styrking av grunnbemanninga i helse, barnehage og skole, og er opptatt av å beholde de ansatte som allerede jobber i oppvekst og helse gjennom bedre arbeidsforhold, bedre grunnbemanning og dermed lavere sykefravær.

Frøya AP er også opptatt av å legge til rette for et rikt idretts-, fritids- og kulturtilbud, slik at alle som kommer til Frøya kan leve gode og meningsfulle liv. Vi ønsker også å opprette en stilling som tilflyttingskoordinator, som kan sikre at alle får nødvendig hjelp når de kommer til Frøya, også oversikt over fritids- og kulturtilbud. Alt henger rett og slett sammen med alt. Rekruttering av arbeidskraft vil være en av de aller største utfordringene for Frøya i årene som ligger foran oss. Frøya arbeiderparti har de beste løsningene. En stemme på Frøya arbeiderparti er en stemme for en bærekraftig utvikling på Frøya, både økonomisk og sosialt. Vi har samarbeidet med næringslivet om store snuoperasjoner tidligere gjennom «Frøya inn i Framtida», og gjør det gjerne igjen! Her er det ikke enkle løsninger som gjelder, men helhetlig tenkning som tar vare på alle. Det er det som kjennetegner et sosialdemokrati.

Elin Karpinski Strandheim

Ordførerkandidat Frøya AP

Geir Meland

2.kandidat Frøya AP