Mange etterlatte-pensjonister har nå fått brev fra NAV om at de ikke lenger skal få oppregulert gjenlevendetillegget i alderspensjonen fra 2024.

Hitrapensjonistan ved Egil Hestnes ønsker å sende et brev til Trønderbenken på stortinget om etterlattepensjonen, noe Pensjonistpartiet er glade for.

Et flertall i Stortinget, bestående av Høyre, KrF, Venstre og FrP fjernet etterlattepensjonen fra folketrygden, og dermed skulle ingen i fremtiden arve pensjonsrettigheter fra avdøde ektefeller.

Dette ble avgjort etter votering i Stortinget 10. og 11. desember 2020.

Til nå kunne man «arve» pensjonsrettigheter når ektefellen dør.

Man kunne få beregnet pensjonen basert delvis på egen, og den avdøde ektefellens pensjonsopptjening, dersom dette gir en høyere pensjon enn den man har opptjent selv.

Det er i dag om lag 107.000 alderspensjonister som mottar et slikt tillegg, og 95 prosent av disse er kvinner. De får i gjennomsnitt 40 000 kroner i økt årlig pensjon. Etterlattepensjonen for alderspensjonister i folketrygden vil utfases i takt med den gamle alderspensjonen fra folketrygden. Det er tøft å miste ektefellen, og uten etterlattepensjon vil det nå bli enda verre. Pensjonistpartiet mener at det burde vært videreført etterlattepensjon også for årskull omfattet av ny alderspensjon fra folketrygden.

Endringene vil øke kjønnsforskjellene, og vil skape vanskelige økonomiske situasjoner for etterlatte i årene fremover.

Vi får nå håpe at dagens regjering retter opp den feil Høyre, KrF, Venstre og FrP gjorde da de fjernet etterlattepensjonen fra folketrygden.

Vi får leve i håpet.

Fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Svein Otto Nilsen og Per Ervik