Det skal være «dritlænt» å gå på jobb som kommuneansatt!

 Selv er jeg utdannet vernepleier, sitter som representant i Fo landsstyre (Fellesorganisasjonene) og er nestleder i Rødt Hitra. Jeg har over en årrekke vært innom flere kommunale tjenester som sykehjem, bolig for utviklingshemmede, sykehus (statlig) og nå som ansatt innen barnevern. I de årene har det vært en økning med en utfordring med det vi kaller «turnover». Turnover er et ord som blir benyttet om personer som strømmer til og personer som går ut av de kommunale tjenestene. Det vi opplever pr i dag er at vi ikke får søkere til ledige stillinger. Vi har ingen turnover på grunn av at ingen strømmer inn for å kunne strømme ut.

Vi mangler kompetente hender i kommunale tjenester, og det er alvorlig. Det er mange ledige stillinger som ingen søker på! De kommunale tjenestene har hatt en betydelig årsverksvekst de siste årene, og framskrivninger viser at årsverksbehovet vil øke i årene fremover. Samtidig preges tjenestene av høyt sykefravær, høy turnover, høy avgang, høyt omfang av deltidsstillinger og høy vikarbruk. Samlet legger dette et stort press på kommunene i deres arbeid med å sikre tjenestene tilstrekkelig og kompetent bemanning. En reduksjon i sykefraværet, turnover og avgang og ikke minst i omfanget av deltid, vil kunne redusere rekrutteringsbehovet og stabilisere ansatte i tjenestene. Det må i tillegg ligge noen tanker på hvordan man rekrutterer, omskolering av voksne og tenke nye måter til å samhandle på tvers.

Mitt motto som kommunearbeider er å styrke tilliten og omdømmet til de kommunale tjenestene. Jeg mener kommunenes mørke omdømme i samfunnet er noe av årsaken til at vi sliter med å få søkere på våre ledige stillinger, samtidig med at lønningene ikke samsvarer med de ulike mandatene man jobber med i de ulike feltene. For å få til omdømmeendring må vi ha ansatte som opplever en ryddig arbeidshverdag med høy psykologisk trygghet, mestringsopplevelse i arbeidet sitt, og som opplever en personlig faglig utvikling. Min opplevelse er at om ansatte opplever dette i sin arbeidshverdag, så vil det medføre at de selv driver omdømmeendring, ved å dele positivitet og trygghet i arbeidshverdagen, i det tverrfaglige arbeidet med andre tjenester og ut i storsamfunnet.

For å redusere turnover i de kommunale tjenestene, og for å få søkere til ledige stillinger, må vi anerkjenne sammenhengen mellom rammebetingelser, ansattes mestring, ivaretakelse av ansatte i en psykisk og fysisk belastende jobb. Nok tid til veiledning og supervisjon for å sikre kvalitet og trygghet i arbeidet, dette er noe man savner i dagens situasjon i de kommunale tjenestene. Et sted å starte kan være å redusere arbeidsmengde, ansette flere kollegaer, for å begrense belastningen, og øke mestringsopplevelsen hos de ansatte. Det settes søkelys på forebyggende arbeid på tvers av tjenestene, noe som jeg mener vil bære frukter. Det er viktig å ha fokus på omdømmebygging for å få folk til å søke på kommunale stillinger.

Riktig og god kompetanse er grunnmuren for gode tjenester i kommunene. Mennesker som trenger hjelp fra velferdstjenestene, skal møte kompetente profesjonsutøvere som sikrer og ivaretar deres rettigheter og individuelle behov. Kompetente profesjonsutøvere er en betingelse for velferdstjenestene og skaper trygghet hos de som mottar tjenester, arbeidsgivere, andre yrkesgrupper og i samfunnet ellers. Faglig sterke tjenester skaper trygge ansatte som trives og blir værende i arbeidet sitt. Sammen med en god grunnbemanning og faglig utvikling så skaper dette arbeidsglede.

Kompetente ledere bør ha høy prioritering. Det er tross alt en leder som legger til rette for et godt arbeidsmiljø, psykologisk trygghet, fagligutvikling, prioritering av arbeidsoppgaver, bruk av faglig kompetanse og utvikling hos ansatte blant annet. Det er lederen i tjenesten som formidler informasjon opp til kommunalsjefer og direktører. Det er i denne formidlingen den viktige informasjonen må formidles slik at den blir tolket riktig av mottaker. Det kommunale hjulet må være godt smurt i alle ledd for å få en god styring og når vedtak gjøres i bystyret eller i kommunestyre, så må politikerne ha god informasjon og innsikt i hva vedtakene inneholder, samt forståelse for disse.

Det er valg til høsten og det er nå vi velger våre politikere for den neste perioden. Som fjerde kandidat på listen til Rødt Hitra, ønsker jeg en plass i kommunestyret for å bidra med å sikre økt bemanning iblant annet helse og omsorg og ikke minst oppvekstsektoren og sørge for å bistå med forståelsen av vedtakene som vil bli fattet i kommunestyret. Det må ligge en tillit i bunn slik at ansatte har troen på at lederen, kommunalsjef og kommunaldirektør forteller om de faktiske forholdene til de ulike utvalg og til kommunestyret.

Mitt ønske er at det skal være «dritlænt» å gå på jobb i kommunal sektor.

Lise Krangnes

Nestleder Rødt Hitra og 4 kandidat på listen til kommune og fylkestingsvalg.