Interpellasjon til Frøya kommunestyre i møte 28.9.2023 og forslag til vedtak

FNs menneskerettighetskomite advarte den Norske Regjeringa om at de to tildelte konsesjonene for vindkraftanlegg på Fosen i 2014 representerte brudd på reindriftssamenes menneskerettigheter.

Regjeringa valgte å ignorere denne advarselen.

11. oktober 2021 kjente Norsk Høyesterett i storkammer:

Vedtak om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen kjent ugyldig fordi utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

Mens samiske reindriftsutøvere, samiske organisasjoner, forskere, internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner, Norsk Høyesterett og til og med investorer advarer om brudd på samiske rettigheter fra vindkraft, så unnlater den Norske Regjeringa å forholde seg til sine menneskerettighetsforpliktelser og lar vindkraftverkene produsere og selge strøm ett år og elleve måneder etter dommen.

Dette bryter med energiloven som legger ned forbud mot kraftproduksjon uten gyldig konsesjon.

Kraftselskapenes bruk av fjellene ble også kjent ugyldig av Høyesterett, da skjønn ble nektet fremmet.

  1. Olje- og Energidepartementet (OED) har ikke rettet vedtaket om statlig arealplan som gav selskapene adgang til å disponere arealet til vind-industri med forhåndstiltredelse i 2014. Forhåndstiltredelse gir utbyggere lov til oppstart - på eget ansvar- før konsesjonsvedtak er rettslig avklart.

OED erkjenner at de ikke hadde noen plan B i konsesjonene før de ga forhåndstiltredelse, da de ikke har opplevd at deres konsesjoner er blitt underkjent.

  1. OED har etter dommen i Høyesterett ikke opphevet eller rettet den ugyldige ekspropriasjonstillatelsen som gav utbyggerselskapene tilgang til arealet.

  2. OED har heller ikke rettet konsesjonsvedtaket som gav Fosen Vind DA og Roan Vind DA rett til å produsere vindkraft.

  3. Driftsselskapene har ikke omsøkt de tillatelser tiltaket krever for lovlig å kunne iverksettes.

  4. Vertskommunene Ørland og Åfjord følger ikke opp med lovlighetskontroll etter Plan- og bygningsloven.

Ørland og Åfjord kommune viser til OED.

OED viser til Høyesterett som ikke har instruert OED eller utbygger om hva de skal gjøre med vindturbinene på Fosen.

Det regjeringa og OED hittil har gjort, kun etter press fra aksjonister i Oslo, er å innrømme idømt og pågående menneskerettighetsbrudd.

Regjeringa vil at utbygger skal forhandle med reindriftssamene og Riksmeklingsmannen for å finne avbøtende tiltak slik at vindkraftselskapene kan fortsette med kraftproduksjonen.

Disse forhandlingene avvises av reindriftssamene, da alle moment var vurdert i dommen og det oppfattes som uthaling- og uttrettingsmanøver av regjeringa.

FN setter frist med reparasjonsplikten for menneskerettighetsbrudd til 180 dager. Det har nå gått 703 dager siden dommen.

Ved å fatte et vedtak som er i strid med loven blir man medskyldig i brudd på loven. Det vil også være tilfelle om samfunnet ser et lovbrudd, men unnlater å gripe inn.

Om samfunnet venner seg til å leve med manglende tillatelser eller unntaksbestemmelser for ren økonomisk makt, da sitter vi alle uten rettsvern.

Frøya kommune er medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS som igjen er deleier i Roan Vind DA som produserer elektrisk kraft på Fosen.

Derved deltar Frøya kommune i brudd på menneskerettighetene til urbefolkningen på Fosenhalvøya.

Finansreglementet for Frøya kommune pkt. 1.5   3 siste avsnitt:

«Kommunen investerer gjennom eksterne forvaltere og anerkjenner at det finnes ulike strategier for å operasjonalisere ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Det er likevel et krav at de forvalterne kommunen benytter jobber i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI).

Kommunen har videre som minimumskrav at alle Investeringer gjøres i tråd med FNs Global Compact basert på menneskerettigheter, grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, miljø og utvikling samt korrupsjon.

Kommunen anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland og vil derfor etterstrebe at valgte investeringer for både aksjer og renter er i henhold til SPUs offisielle ekskluderingsliste.

Kommunens kortsiktige og langsiktig investerte kapital skal regelmessig gjennomlyses. Transparens er en forutsetning for kontroll og etterlevelse i forhold til kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer.»

Når regjeringa ved OED og vertskommunene ikke evner eller ønsker å avslutte bruddene på menneskerettighetene til reindriftssamene på Fosen, så er det et moralsk og etisk imperativ for eierkommunene i selskapet som produserer strøm uten lovlig konsesjon å kreve stans i strømproduksjonen.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune, som medeier i Trønder Energi Vekst Holding AS, krever at selskapet med øyeblikkelig virkning avslutter ulovlig strømproduksjon i Roan vindkraftverk og stanser vindturbinene inntil rettighetene for bruk av arealet er avklart med reindriftssamene på Fosen.

Frøya kommune oppfordrer de atten andre eierkommunene i Trønder Energi Vekst Holding AS - Orkland, Melhus, Trondheim, Indre Fosen, Ørland, Åfjord, Heim, Oppdal, Midtre Gauldal, Malvik, Hitra, Skaun, Selbu, Holtålen, Osen, Stjørdal, Tydal og Rennebu til å fatte lignende vedtak.

Steven Crozier

Kommunestyrerepresentant for Rødt Frøya

14. september 2023