Frøya Høyre er et parti i vekst. Vi stiller til årets kommunevalg med kommunens yngste liste. Dette vil vises hvis Høyre får flere representanter inn i kommunestyret. Vi har en bred bakgrunn, både profesjonelt og privat. Flere av kandidatene er nye fjes som ønsker å bidra til at Frøya blir enda bedre. Her er noen av våre fanesaker:

Frøya Høyre mener at å ta vare på våre eldre på best mulig måte er en del av våre viktigste oppgaver. Vi ønsker økt fokus på kommunale kjerneoppgaver som er pleie, omsorg og oppvekst.

Stortingsmelding nr. 29 "Morgendagens omsorg" løfter de utfordringene fremtidens omsorgstjenester står overfor. En økende antall eldre, en "annen type" eldre, samt andre krav til hvilke tjenester man forventer, gjør at de fleste kommunene i Norge må revurdere måten man yter omsorg for sine eldre. I tillegg vet vi at behovet for rekruttering til omsorgsyrkene er økende. Vi vil i fremtiden få færre hender til å utøve større oppgaver enn vi har nå. Dette er en særlig utfordring for Frøya, hvor vi har et arbeidsmarked der bedre betalte jobber i privat næringsliv gjør andre studieretninger populære.

Frøya Høyre ønsker å se på nye muligheter for å yte omsorg - samt å bygge et nytt sykehjem i tråd med nasjonale føringer og for å møte fremtidens utfordringer. Historien viser at nybygg ofte er mer økonomisk enn rehabilitering. Vi mener at å bygge et nytt sykehjem i nærheten av Beinskardet vil gi synergieffekter i forhold til effektiv yting av tjenester. Dette vil bedre hverdagen for våre eldre.

Frøya kommune har en av fylkets laveste dekning av fysioterapitjenester. Dette går ut over sykmeldte, kronisk syke, sykehjemsbeboere og barn med spesielle behov. Frøya Høyre vil øke antall driftsavtaler for fysioterapeuter slik at flere får mulighet til aktiv rehabilitering. Dette er god samfunnsøkonomi.

Frøya kommune har gjennom flere år kommet nesten på bunnivå på Kommunebarometeret innenfor skolesektoren. Frafall i videregående skole er høyt.

Frøya Høyre ønsker at skolen skal ta i bruk alternative læringsarenaer – spesielt på ungdomstrinnet, for å ivareta de som er skoletrøtte. Naustprosjektet er et eksempel på en slik læringsarena som bør gjeninnføres. Frøya Høyre ønsker også å legge til rette for muligheter til å ta fag på høyere nivå for de som ønsker det.

Vi ønsker økt fokus på skole-hjem samarbeidet, blant annet ved å opprette et overordnet foreldreutvalg i kommunen.

Frøya er en kommune i vekst. Dersom vi skal være en attraktiv tilflyttingskommune må vi tilby det aller beste ved Frøya. Havutsikt, nærhet til sjøen og levende grender er vårt fortrinn. Hva er Frøya med øyrekka uten lys i husene? Frøya Høyre ønsker å fjerne statlige restriksjoner mot bygging i 100-meters sonen og overlate forvaltningen av dette til kommunen. En samfunnsnyttig gods- og persontransport er en forutsetning for fortsatt bosetting og ei levende øyrekke.

Frøya kommune er en særegen kommune med ressurser og utfordringer. Vi mener at Frøya kommune selv er den beste til å vurdere hvordan man løser lokale oppgaver. Frøya Høyre ønsker å styrke lokalt selvstyre på bekostning av fylkeskommunal og statlig overstyring.

Frøya Høyre ønsker større kommuner. Vi mener større kommuner gir handlingsrom til å møte lokale utfordringer, samt til å bidra til et mangfoldig næringsliv. Mer robuste fagmiljø i offentlig forvaltning vil ivareta innbyggernes rettssikkerhet og sikre habiliteten i saksbehandling på en bedre måte enn i dag.

Les hele partiprogrammet i årets valgavis.

Frøya Høyre stiller i år med ei spennende liste med kandidater som har lyst til å bidra til å gjøre Frøya ENDA bedre. Bruk lista aktivt – gi personstemmer – og viktigst av alt BRUK STEMMERETTEN!

Hjelp oss å gjøre Frøya ENDA bedre – Stem Høyre!

Med vennlig hilsen

3. kandidat Remy Strømskag

4. kandidat Tim Roger Wærø

6. kandidat Tone Måsøval

8. kandidat Kristin Strømskag