Onsdag 15.november la formannskapet fram sin innstilling til handlingsplan for perioden 2018-2021 og budsjett for 2018. Det er gode tider for Frøya, noe også innstillingen bærer preg av. Mens andre kommuner bl.a. må skjære ned på årsverk, så øker Frøya med 14 årsverk. Alle disse stillingene er innenfor Helse og mestring, og det fremstilles som en reduksjon på 6 årsverk, noe som er litt betegnende for hvordan saker kan fremstilles. Det er til å leve med. Det er en reduksjon av 6 stillinger i forhold til rådmannens forslag, som var svært offensivt.

Midt i alle de positive sakene i budsjettet for 2018, med bl.a. PC- er til alle elever i grunnskolen, så er det «Sistien» som vekker debatt og som får noen til å fremstille flertallet som arrogante, som at de er MOT gang- og sykkelveier og for at de ikke er opptatt av grendene. «Sistien» ble lansert som en del av prosessen omkring kommunedelplan for Sistranda for ca. 10 år siden. Den lå den gangen inne med 3 millioner i budsjettforslaget fra rådmannen, men ble tatt bort i endelig vedtak, mest fordi det ikke var rom for den rent økonomisk. Så er det stilt omkring prosjektet inntil det kommer opp igjen når kommunedelplanen skal rulleres 9-10 år senere. I den sammenhengen er det tema i planutvalget (= formannskapet), og i budsjettmøtet 14.desember 2016 vedtas det enstemmig en bestilling til rådmannen om å utrede og sette i gang reguleringsarbeid. Forut for behandlingen i formannskapet den 15.11.17 har vi utspill fra noen grunneiere som mener «Sistien» er et dårlig prosjekt, som er et prosjekt alle er imot og der kommunen heller burde prioritere gang- og sykkelveier. Avisa Hitra-Frøya lager en meningsmåling FOR eller MOT «Sistien», og det før folk vet hva det egentlig er snakk om. Tråden tas opp i formannskapet der opposisjonen fremmer forslag om å skrinlegge prosjektet. Da ordfører og flertallet velger å forholde seg til det enstemmige vedtaket for ett år siden og ikke går for skrinlegging, er det at begrepet arroganse blir brukt. Det store poenget for flertallet er at rådmann har startet oppdraget med å sette i gang reguleringsplanarbeidet. Da blir det litt meningsløst å skrinlegge prosjektet før reguleringsplanen foreligger. For hva kan vi få svar på der:

Jo, at det blir avklart

hvor traseen vil kunne gå

hvordan utfordringen ved Fosenverkstedet (planlegger slip) tenkes løst

om stien vil være et pluss eller minus for utførelse av sjøsport

om de økonomiske anslagene er reelle m.m.

Vi vet at når det skal argumenteres for saker, så settes gode prosjekt opp mot andre gode prosjekt. Av erfaring vet vi at ALT kan settes opp mot ALT.  I kjølvannet av denne saka kommer i tillegg til påstander om arroganse, også påstander om manglende åpenhet og udemokratiske prosesser. Vår påstand er at det aldri har vært mer åpenhet omkring saker og at innbyggerne aldri har hatt slike muligheter som nå til å fremme sine synspunkter, enten det skjer gjennom formelle høringsuttalelser eller innspill i media. Her ute får «leserinnlegg» oppslag på første side, uavhengig av hvilke synspunkter som fremmes. Det er selvsagt et pluss! Hva angår budsjettinnstillingen, så har innbyggere og institusjoner minst 3 uker på seg for å komme med uttalelser.

Frøya Arbeiderparti står på for gang- og sykkelveier og for tilrettelegging av bomulighetene i grendene. Det blir meningsløst å påstå at vi nekter å forskottere til gang- og sykkelveier, noe som forskotteringen på Flatval på 30 millioner kroner beviser. Vi skal følge opp opposisjonens innspill om å lage reguleringsplan bl.a. for gang- og sykkelvei mellom Sistranda og Hamarvik, og vi diskuterer også gjerne mulighetene for å sette av midler på et fond, øremerket til forskottering av gang- og sykkelveier. Fylkeskommunen er imidlertid blitt svært tilbakeholdne når det gjelder forskottering, fordi de mener kommuner med økonomisk ryggrad kan «snike» i køen. Det er nemlig ikke bare på Frøya det er et skrikende behov for gang- og sykkelveier. Men vi skal prøve!!

Frøya Arbeiderparti vil for øvrig som vanlig holde medlemsmøte før kommunestyremøtet, der budsjettinnstillingen er tema.

AP-gruppa i formannskapet