Overføring av gods fra vei til sjø er avgjørende for å kunne imøtekomme både transportveksten og kravene til reduserte klimautslipp i årene som kommer.

Norge har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagasser. Skal vi klare å oppfylle våre forpliktelser, må det satses på klimavennlig og effektiv transport. For KS Bedrift er det viktig at det utvikles grønne transportløsninger hvis vi skal bli et lavutslippssamfunn.

For sjøveien, den bredeste og sikreste motorveien, blir det viktigere å håndtere både transportveksten og kravene til reduserte klimautslipp. Med nye skip, full av fremtidsrettet teknologi og bruk av nye energiformer, reduseres sjøtransportens klimapåvirkning ytterligere. Innføring av batteriferger og autonome båter er gode eksempler på teknologirevolusjonen som skjer langs kysten.

Havnene er viktige for å understøtte og legge til rette for mer klimavennlig sjøtransport. Som energisentre vil havnene spille en viktig rolle ved å legge til rette for bruk av nye og klimavennlige drivstofftyper. Eksempelvis strøm til hybridskip, biofuel eller hydrogen for å nevne noe. Utrulling av landstrømløsninger i havna åpner for både fullelektriske ferger og utslippskutt fra større passasjer- og godsfartøy.

KS Bedrift Havns medlemmer arbeider hver dag for å legge til rette for omstilling til en grønnere transport. Samtidig har havnene begrensede økonomiske midler og de må investere etter hva markedet etterspør. De offentlige rammebetingelsene må derfor stimulere slik at det grønne alternativet blir lønnsomt. Enova-tilskuddene til landstrøm er en god start. Videre er det er viktig at den varslede tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner kommer på plass. Det vil ytterligere akselerere det grønne skiftet i havnene.

Bernt C. Aaby,

rådgiver i KS Bedrift Havn