Spørsmål fra Svein Otto Nilsen (Pensjonistpartiet) om forenklet gang- og sykkelvei på Hitra.

Hvor ble det av den forenklede gang og sykkelveien på Hitra?

Det var et ønske fra både regjering og fylkene/kommunene i 2014 å få bygd ut mer gang- og sykkelveg på fylkeskommunalt- og kommunalt vegnett.     Samtidig ble det fra en rekke fylkeskommuner og kommuner kommet henvendelser om at de ønsket å bygge gang- og sykkelveger etter enklere standarder enn det Statens vegvesens vegnormaler foreskriver.     På den bakgrunn ble det i brev fra samferdselsministeren 11. november 2015 tatt et initiativ til samarbeid med KS med sikte på å kartlegge interessen blant kommuner og fylkeskommuner for å delta i en evt. forsøksordning om utbygging etter forenklede standarder.     På bakgrunn av henvendelsen sendte KS et brev til alle landets fylkeskommuner og kommuner hvor det bl.a. ble redegjort nærmere for Samferdselsdepartementets initiativ.   Via KS fikk departementet 4. februar 2016 oversendt et tyvetalls henvendelser fra fylkeskommuner og kommuner derav var Hitra og Melhus med på forsøksordningen.      I mange år har nå beboerne på strekningen Sandstad til Badstuvika blitt lovet gang og sykkelvei.   Fylkeskommunen og Hitra kommune har i flere år jobbet med en forenklet løsning for å få fortgang i dette pga trafikksikkerheten og boligprosjektet på Sandstad.   Viser også til at Kystbygg A/S som eier tomteområdet ønsket denne traseen på grunn av den store industriutbyggingen på Justenøya. Kystbygg A/S var også med på spleiselaget for at forenklet gang/ sykkelvei kunne realiseres fort og kjapt!

Hitra kommune har tidligere gjort avtale med alle grunneierne langs strekningen og sagt ja til å bidra med sin del av kostnaden når det gjelder ny gang og sykkelvei.    Allerede i 2017 ble det gitt klarsignal for gang og sykkelveien og Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune inngikk et pilotprosjekt om å bygge en forenklet løsning.

Hele vitsen med avtalen var at det skulle føre til en raskere, rimeligere og mindre komplisert prosess enn med ordinær gang og sykkeltrase.

Jeg har stor forståelse over at beboerne langs denne veien nå er utålmodige og vi vil spørre fylkesordføreren.

Når kan man forvente at den forenklede gang og sykkelveien mellom Sandstad og Badstuvika er ferdigbygd?

Fylkesordføreren Tore O. Sandvik svarte:

Fylkesordføreren takker representanten Nilsen for spørsmålet.    Hitra kommune siden våren 2021 hatt ansvaret for planlegging og bygging av prosjektet. Trøndelag fylkeskommune kjenner ikke noe konkret tidspunkt for når det kan bli byggestart, men er etter møtet med Hitra kommune i forrige uke, kjent med at det av ulike årsaker vil bli en forskjøvet byggestart.

Trøndelag fylkeskommune har siden i sommer savnet tilbakemelding fra kommunen i tre pågående saksprosesser; hhv. fravik, avkjørsler og teknisk plangodkjenning.   Straks disse svares ut av kommunen, vil prosjektarbeidet kunne gå videre på disse punktene.

I tillegg er det kommet krav fra kulturminnemyndighet om arkeologiske undersøkelser av traseen.   Arkeologiske forundersøkelser har pågått i tre uker, og er nylig avsluttet.   Det er gjort flere funn av automatisk fredete kulturminner. Dette vil føre til at framdrift for byggestart må skyves ut, da kulturminneprosessen må håndteres separat.   Dette er et eksempel på krav som ville blitt avdekket helt i oppstarten i en reguleringsplanprosess, og dermed kunne gitt en pekepinn på realistisk framdrift i prosjektet på et tidligere tidspunkt.   Utover dette kan det selvfølgelig også være andre forhold som har bidratt til å skape forsinkelser i forhold til framdriftsplanen kommunen har satt seg.

Arbeidet med å søke forenklede løsninger har foregått i et samarbeid.   Fra Trøndelag fylkeskommune sin side ble dette innledet med at vi som framtidig eier av anlegget stilte funksjonskrav til pilotprosjektet istedenfor å peke på en bestemt vegnormal/tverrsnitt. Dette gir prosjektet en stor handlingsfrihet i løsningsvalg, men valgene MÅ allikevel kvalitetssikres, da vi som vegeier til syvende og sist sitter med ansvar for vegnettet.

Til faglig veiledning har vi vist til Trøndelag fylkeskommune sin rapport om valg av standard på gang- og sykkelveger, som viser mulighetsrommet for løsningsvalg.   Det siste året har Hitra kommune i dialog med saksbehandlere i Trøndelag fylkeskommune arbeidet med avklaring av detaljer i løsninger i prosjektet. Kommunen har valgt at den ene forenklingen er at det ikke skal lages detaljreguleringsplan for prosjektet.   Som en følge av dette må arbeidet med løsninger gjøres gjennom andre godkjenningsprosesser.

Kommunens valg med å forenkle prosjektet ved å ikke lage detaljreguleringsplan etter plan- og bygningsloven, har som konsekvens at utredning på valg av løsning måtte skje i detaljprosjekteringsfasen (byggesak).   For eksempel innebærer dette at istedenfor at disse prosessene løper samtidig innenfor rammene av en reguleringsplan, må det gjøres separate prosesser med fravikssøknad (pga. at vegnormal fravikes), avkjørselssøknader (i ihht. veglova) og teknisk plangodkjenning.   Dette danner grunnlaget for den nødvendige gjennomføringsavtalen for at Trøndelag fylkeskommune som vegeier skal kjenne og akseptere kvaliteten på anlegget.   Arbeidet med å sørge for trafikksikre løsninger er fortsatt vår hovedprioritet, også når en søker å forenkle prosjekter.

Til slutt er det ønskelig å rette opp en misforståelse.   Spørsmålsstiller nevner i sitt spørsmål at: «Hele vitsen med avtalen var at det skulle føre til en raskere, rimeligere og mindre komplisert prosess enn med ordinær gang og sykkeltrase.»  Her er det viktig å påpeke at «forenklet gang- og sykkelveg» ikke er et faglig uttrykk som innebærer én løsning eller prosess.   Det betyr at hvert enkelt prosjekt må vurderes særskilt med hensyn til hva som er mulig og ønskelig, fordi hvert enkelt prosjekt er unikt.

Dette prosjektet har flere forenklinger, men fordi pilotprosjekter er forsøksprosjekter, tar det tvert imot ofte lengere tid å komme fram til valgt av alternativ, enn om det etableres ordinære og allerede kvalitetssikrede løsninger og prosesser.

Det kan komme til å vise seg at forventningene kanskje ikke har vært realistiske.    Som nevnt innledningsvis så har Hitra kommune nå ansvaret for planlegging og bygging av dette prosjektet.

Kommunen vil dermed være den som vil kunne svare på spørsmål rundt oppdatert framdriftsplan og forventet ferdigstillelse.