En god oppvekst varer hele livet!

Frøya er en kommune i sterk vekst, noe som i stor grad kan tilskrives oppdrettsnæringen og et fremoverlent næringsliv. Frøya Arbeiderparti har alltid bidratt, og skal fortsatt bidra i denne veksten. Vi vil være med å gjøre Frøyasamfunnet i stand til å ivareta alt en slik vekst medfører, gjennom integrering, gode oppvekstforhold, arbeid og sosial trygghet for alle.

Barnehage og skole er sentrale institusjoner i barns oppvekstmiljø, og viktige i arbeidet med å gi barn og unge en god start i livet, en utdanning som gir grunnlag for arbeid og gode liv, og for å sikre arbeidslivet kompetent arbeidskraft. I samarbeid med foresatte skal alle som jobber i oppvekstsektoren bidra til å utvikle barn og unges selvfølelse og egenverd, slik at de mestrer hverdagens utfordringer. Målet er å sørge for at hver enkelt får en trygg og god oppvekst og å fremme læring og danning som grunnlag for ei allsidig utvikling, slik at de får kunnskapen og ferdighetene de trenger til senere utdanning og deltagelse i samfunnslivet.

Frøya Arbeiderparti støtter helhetstanken i ØYA  - «det trengs ei hel øy for å oppdra et barn». Denne folkehelsesatsingen ønsker et lokalsamfunn med stor grad av trygghet, inkludering og gode nettverk og rammer for alle innbyggere. Vi vil også at Frøya fortsatt skal være en MOT-kommune som prioriterer forebyggende arbeid når det gjelder mobbing, vold, psykiske vansker og kriminalitet.

Hver enkelt har behov for å bli sett og kjenne på mestring. Unge som står utenfor arbeidslivet, kan ha ulike utfordringer. Det kan være lite arbeidserfaring, ikke fullført videregående opplæring, nedsatt arbeidsevne eller andre helseproblemer. Regjeringens nye ungdomsgaranti som trer i kraft 1. juli, sikrer tidlig, tett og tilpasset oppfølging av unge som trenger ekstra hjelp for å komme i arbeid. Denne ønsker vi velkommen.

Skolen har over tid utviklet seg i retning av å bli mer teoriorientert, samtidig som de praktiske og estetiske fagene har blitt nedprioritert. Den nye opplæringsloven, som riktignok ikke er vedtatt enda, styrker vekten på praktisk opplæring. Elever er forskjellige når det gjelder måter de lærer på. Den tradisjonelle skolehverdagen passer ikke alle. Ofte ser man at elever som ikke opplever mestring i de teoretiske fagene, kan «blomstre» i praktiske undervisningssituasjoner. Den nye læreplanen som trådte i kraft høsten 2020, har dybdelæring og flerfaglig, temaorientert undervisning i fokus. At dette har kommet inn i planene, er noe vi applauderer. Det bidrar til at elevene får mulighet til å anvende kunnskap og gå i dybden på ulike tema. De praktiske og estetiske fagenes betydning for å utvikle kreativitet, innovasjon og kritisk tenkning og problemløsning understrekes, og det er særlig fokus på det å kunne utforske og skape på tvers av fag. Dette innebærer blant annet varierte vurderingsformer, læringsressurser, læringsarenaer og læringsaktiviteter, slik at alle får tilfredsstillende utbytte av opplæringen. En kommune som Frøya trenger både teoretikere og praktikere. Frøya Arbeiderparti vil videreføre alternative læringsarenaer som «Naustprosjektet» ved Frøya ungdomsskole, legge til rette for flere lærlingeplasser, prioritere Frøyaskolens Newtonrom og sørge for at vi har et opplæringstilbud som imøtekommer lokale behov, både i privat og offentlig næringsliv.

Gode barnehager og skoler forutsetter kvalifiserte lærere og fagfolk. Frøya Arbeiderparti vil derfor ha fokus på å styrke og beholde bemanning og prioritere kompetansetiltak for ansatte innen oppvekstsektoren. Vi vil arbeide for at desentraliserte høyere utdanningstilbud opprettholdes og videreutvikles for flere yrkesgrupper og at det blir utviklet flere kompetansearbeidsplasser ved å tilby studiespesialisering over 3 år ved begge skolesteder ved Guri Kunna videregående skole.

Det viktigste vi kan gjøre for et mer rettferdig samfunn med mindre forskjeller mellom folk, er å satse på utdanning og kompetanse.

Gudrun Kristiansen

5. kandidat for Frøya AP

Bente Kristin Øyen

3. kandidat for Frøya AP