Denne uttalelsen går til alle partier i Hitra kommunestyre, fra Utdanningsforbundet på Fillan skole.

Det omhandler flere tema som er relevant for behandlingen av saken om ekstrabevilgning til ny skole.

Tidslinje fra vårt perspektiv

I utvalg oppvekst denne uka ble det bl.a. stilt spørsmål til hvorfor modulbygg var den beste løsningen før, mens det nå er kompaktbygg som er det store. Jeg gir her en tidslinje for Utdanningsforbundet Fillan sin opplevelse av saken med å få til ny skole på Fillan:

2021:

Vedtaket om å sette av penger til renovering/nybygg av Fillan skole ble gjort, med det som for oss føltes som et nødskrik. Det var bl.a. fakkeltog fra foreldre og stort engasjement hos lærerne. På dette tidspunktet var lærerne på Fillan mer opptatt av å faktisk få vedtak om finansiering, enn om hvilken form skolen ville få i etterkant.

Det ble også vedtatt etter representantforslag å utrede et oppvekstsenter med 1-4 og barnehage sammen, et annet sted i Fillan enn nåværende tomt. Dette kom helt uventet på lærerne på Fillan, og vi var negative til dette.

Juni 2022:

Det ble vedtatt politisk å ha en trinnvis utbygging av ny skole, og at kommunedirektøren skulle utrede hvilket trinn som skulle hvor, med medvirkning i prosessen.

Utdanningsforbundet Fillan fikk i etterkant i oppdrag å uttale oss om hvilket trinn som skulle på Blåfjell. Vi fikk beskjed om at det ikke var andre alternativ enn at ett trinn skulle på Blåfjell. Flertallet i klubben ønsket da 8-10 som separat modul (i stedet for 1-4), som også Utdanningsforbundet Hitra hadde vedtatt på sitt årsmøte. Det var en bekymring i klubben om at det ikke skulle være økonomi til det innholdet vi trenger når skolen ble spredt i to moduler.

Vi fikk ikke noe annet alternativ enn det modulbygget politikerne hadde vedtatt. Vi har aldri bedt om noe modulbygg, og flere medlemmer uttalte i dag at hvis de hadde blitt spurt da om modul eller kompakt, hadde de svart kompakt. Blant lærerne var det en oppfattelse av at modulbygget ble vedtatt som en konsekvens av Arbeidstilsynets pålegg om lærerarbeidsplasser.

Årsskiftet 2022/2023

Prosjektgruppa for ny skole ble stiftet, og lærerne kom med sine første innspill på hvilket innhold (rom) ny skole burde ha, fortsatt i de modulene som var vedtatt. Prosessen gikk svært raskt etter dette, og prosjektgruppa lå på is våren 2023, når anbudsdokumenter lå ute og entreprenør ble valgt.

Høsten 2023

Det blir framlagt et alternativ med moduler og et alternativ med kompaktbygg for kommunestyret, og kompaktbygget blir vedtatt. Lærerne har ikke på forhånd fått informasjon om dette, men det ble arbeidet med alternativene i prosjektgruppa det tillitsvalgt og verneombud deltok.

For å oppsummere: Utdanningsforbundet sine medlemmer har opplevd at de har fått politiske vedtak sendt sin vei som har overrasket dem, og at de har hatt lite å si på valgene: Finansiering eller ikke, 1-4 med barnehage, 1-10 på samme tomt eller en modul separat med enten 1-4 eller 8-10.

Kompakt vs modulbygg

Vi ønsker oss ikke et modulbygg. Det går bort arealer til lange ganger, og det er tungvint å komme seg rundt for de mange som jobber på flere trinn. Vi vil ikke ha skoledrift i et byggeområde, og har fra start lurt på hvordan det skulle gå å ha skoledrift med et svært modulbygg som ville dekke i hvert fall hele mellomtrinnets skolegård i 3-4 år. Det er hele skoletiden til et småtrinn.

Et kompakt bygg gir nærhet, økte muligheter for samhandling mellom trinn, og bedre utnyttelse av areal enn et modulbygg. Samtidig gir delingen i etasjer avstand når det er nødvendig.

Midlertidig interrimskole

Vi er positive til å flytte til en midlertidig skole under bygging. Det har vært etterspurt som en løsning fra oss tidligere, også når det har vært snakk om modulbygg. Vi kan ikke se at sikkerheten og hverdagen til elever og lærere kan ivaretas på en byggeplass. Den midlertidige skolen som er lagt frem vil sannsynligvis oppfylle flere krav enn det lokalene gjør i dag, særlig for småtrinn. Vi får muligheten til å tenke ut og teste ut nye ting rundt organisering av skoledagen.

Utsettelser og nye utredninger

Vi er bekymret for tiden det vil ta å gjøre alt arbeid på nytt, planer, tegninger, utredninger og endringer. Vi er måneder unna spaden i jorda, og vil absolutt ikke ha en utsettelse ved f.eks. å gå tilbake til modulbygg. Det er uttalt at enkelte ikke kan se for seg å fortsette å jobbe i Hitra kommune hvis det er så liten respekt for prosessen, at den nye skolen i siste liten rives vekk under nesen på oss. Det er negativt for rekruttering av nye lærere, og for å beholde de vi har, om det går enda flere år før det skjer noen forbedringer i arbeidsmiljøet.

Som leder i ungdomsrådet Karl Brevik sa det i en uttalelse til kommunestyret i desember 2021: «Dersom en voksen mistrives på jobben sin kan de bytte jobb, det kan ikke vi. Derfor bør kommunen legge til rette for at også vår arbeidsplass kan bli optimal.» Dette belyser både problemene med å la elevene gjøre sin «jobb» i enda flere år i det bygget vi har, og den enda større lærermangelen kommunen kan få om prosessen trekker ut i tid. Det er allerede nærmest umulig å få søkere med kompetansen vi trenger.

Det har også ligget helt ferdige tegninger på bordet før, som lærerne har gledet seg til å se bygd, som nå ligger glemt i en skuff et sted. Stadige utsettelser gjør at troen på framtida og motivasjonen for å stå i utfordringene forsvinner.

Størrelse og Hitra kommunes visjoner

Det er sagt fra administrasjonen at om vi bygger en skole for elevtallet vi har i dag, vil den kunne være for liten allerede dagen vi flytter inn. Vi kan ikke spare oss til fant, vi må tenke 40 år frem i tid. Tenk på de byggene i denne og andre kommuner som allerede er bygd og som ble for små når de var ferdige.

Vi risikerer å igjen måtte ut i brakker eller å drive skole på en byggeplass, selv om vi har en flunkende nyåpnet skole. Det kan da ikke være økonomisk? Hitra kommune når sine mål om 60 fødsler i året, og sammen med den tilflyttinga som har vært så øker elevtallet. Vi trenger nok rom til elevene som kommer. Allerede om få år vil det være 6 klasser i 1.-4. trinn!

Kompaktløsningen som foreslås

Den løsningen som ligger på bordet nå, har etter vår mening et bra nok uteområde. Det er gitt lovnader om bevaring av skog og kupert terreng, som vi mener er viktig for elevene. Hvilke trinn som er ute når, hvilke områder de får bruke osv. er en vurdering som må ligge til vårt profesjonsfaglige skjønn og bestemmes av oss når vi tar i bruk nyskolen.

Vi setter pris på at ting vi bruker ligger nært, vi slipper alle de lange gangene. Vi har bedt om, og fått, et hjerte i skolen med amfi. Vi har nok spesialrom.

Vi er bekymret for at klasserom, garderober og SFO er for små, og vi savner mer plass til bibliotek. Det er ikke alt som er akkurat som vi ønsker det i den løsningen som ligger på bordet nå, men vi kan ikke si ja til et bygg som er mindre enn det som ligger på bordet!

Medvirkning

Tillitsvalgt har hele veien vært med i møter og gitt tilbakemeldinger på tegninger. På grunn av de politiske prosessene har det vært mindre brukermedvirkning fra oss som et profesjonsfellesskap. Det har vi savnet. Kanskje kunne vi sagt enda tydeligere hva som er positivt og hva som er utfordrende med de tegningene som ligger fremme om vi hadde hatt mer mulighet til å drøfte sammen. Vi skal være på i prosessen framover, og gi innspill som kan gi Hitra og Fillan en best mulig skole.

For å oppsummere:

- Det kan ikke bygges en mindre skole enn det som ligger i tegningene per nå. Det må være plass til det behovet som kommer.

- Det må bygges en kompakt skole, ikke delt i moduler.

- Elevene må flyttes til en midlertidig skole i byggeperioden, og slippe å leve i en byggeplass.

- Det må ikke komme flere utsettelser og utredninger i saken, vi trenger den nye skolen nå!

Utdanningsforbundet ved Fillan skole