Denne våren har vi nok en gang sett hvordan fylkesveiene i Trøndelag holder på å falle fra hverandre. Vedlikeholdsetterslepet er enormt, og teleløsningen skaper store problemer. Det trengs et fylkesveiløft over hele fylket, men det betinger at politikerne på fylkestinget faktisk er villig til å gjennomføre det. Det meste handler om viljen til å prioritere.

I forslaget som ble fremmet på fylkestinget i forrige uke av Høyre, FrP og Venstre ønsket man å omdisponere et mindreforbruk innen ulike tjenesteområder for 2017. Dette fordi mindretallet ble enig om at det er viktig å prioritere trafikksikkerheten, og legge til rette for verdiskaping i distriktene. Men det er imidlertid politisk uenighet i Trøndelag fylke om hvordan man skal prioritere bruken av pengene, og de rødgrønne stemte imot et forslag som kunne bidratt til sårt tiltrengte midler til fylkesveiene. FrP mener imidlertid at det må prioriteres veivedlikehold i langt større grad enn det man har gjort til nå. Distriktene må prioriteres i større grad, og da er det i første rekke midler til fylkesveiene som hjelper. Fylkeskommunen kan ikke bare konsentrere seg om metrobuss og miljøgater.

FrP mener det hadde vært fornuftig å omdisponere inntil 100 millioner kroner til vedlikehold av fylkesveier, av det totale mindreforbruket på 399 millioner. I tillegg til å overføre 50 millioner som egentlig skulle inn i disposisjonsfondet, til årets veibudsjett. Da ville man fått 150 millioner kroner som en begynnelse til et samferdselsløft for nye Trøndelag fylke. Dessverre ble det ikke flertall for dette, da de rødgrønne partiene valgte å stemme ned dette forslag. FrP kan imidlertid love at forslaget vil fremmes igjen, slik at de rødgrønne kan endre sitt standpunkt og stemme for et samferdselsløft som fremtidig kan gagne både øyregionen Hitra/Frøya og resten av Trøndelag.

Lill Harriet Sandaune, gruppeleder Trøndelag FrP

Aleksander Søreng, gruppeleder Frøya FrP

Tom Skare, gruppeleder Hitra FrP​