Guri Kunna Videregående skole – Hitra/Frøya.

Øyregionen Hitra/Frøya har EN felles videregående skole som skal gi et godt utdannelsestilbud beregnet for ungdommer fra hele Sør Trøndelag Fylke. Guri Kunna vgs ved skoleledelsen er nå pålagt av fylket å utrede en best mulig organisering av driften.

Det er naturlig nok slik at de fleste som søker seg til «vår» skole er øyværinger på de fag-linjer som også finnes på andre skoler i fylket med samme tilbud, f.eks studiespesialisering. Der hvor vår skole kan tilby spesielle fag-linjer som f.eks Naturbruk, har vi allerede mange elever utenom vårt «naturlige» nedslagsfelt, noe ikke minst Havbruksnæringen i øyregionen har bidratt til.

Skolen har som oppgave å lage et så godt utdanningstilbud som mulig for våre elever på videregående nivå, slik at de kan stå godt rustet til neste steg i utdanningsløpet for den enkelte. Befolkningen og arbeidstakere i øyregionen har et generelt lavt utdanningsnivå, det er et faktum. Da må det være i alles interesse at vi sammen klarer å bedre dette sett i lys av den utviklingen vi ser for oss framover med stadig smalere fagfelt, spesialister av alle slag og utdanning deretter. Det er derfor viktig at vi så tidlig som mulig gir våre ungdommer den beste ballasten vi kan makte å gi dem via et godt videregående tilbud før neste steg i utdannelsen som fagarbeider eller på høyskolenivå.

Man kan sikkert ønske seg at alt skal være som før, også i skolen – men uten endring blir det ingen fremskritt.

Vi har et offensivt næringsliv på Hitra og Frøya som både har og vil få stadig økende behov for godt utdannet personell på alle nivå. For å tiltrekke oss både «våre» ungdommer og innflyttere må vi ha både interessante jobbtilbud, utdannelsestilbud for neste generasjon og gode fritidstilbud. Det lokale næringsliv absorberer også mange elever fra Guri Kunna både som lærlinger, praksisplasser og helge-/feriejobber – noe vi selvfølgelig vil fortsette med.

Fra media ser vi hvordan det mobiliseres på Frøya fra ordfører, bedriftsledere, politikere samt fra de vanlige samfunnskommentarene og til og med et folkemøte. Det er prisverdig med engasjement og involvering, det skal vi oppfordre til og vi skal ta meningene seriøst.

Jeg er allikevel forundret over hvilket ensidig fokus engasjementet fronter også denne gang. Det fokuseres KUN på at Frøya kan miste ett tilbud, men glemmer at det i en slik prosess også kan bli tilført andre utdannelsestilbud – så det ender typisk nok i spørsmål om geografisk plassering mellom Hitra og Frøya igjen og ikke minst frykten for å miste noe.

Fokuset må vel heller være å ha en skole som kan gi et fullverdig tilbud til elevene på de linjene som skolen har, og ikke fortsette med «halve» klasser fordelt på to skolesteder med stadig dårligere tilbud om fagkrets pga av elevmangel. Det kan umulig bli en god ordning hverken for elevene, lærere eller næringslivet som etter hvert skal ta imot disse som forhåpentligvis gode arbeidstakere etter endt utdanning. En skole med gode og helhetlige tilbud på linjenivå, vil sikkert ha lettere for å tiltrekke seg nye lærerkrefter til beste for alle. Vi har allerede gode linjer med stor søknadsmasse på skolen f.eks naturbruk, og hvis vi vil - klarer vi å få andre linjer opp på et så godt nivå som kanskje vil øke søknadsmassen fra andre steder i fylket og derved gi vår skole et bedre og bredere grunnlag. Guri Kunna er vel ikke bare for øyværinger?

Avstand til skolen i øyregionen er ikke noe argument i denne saken. Mange elever bor allerede på hybel eller har en skyssordning som gjør at de kan bo på enten Hitra eller Frøya og gå på skole på den andre øya. At enkeltelever får noe lenger skolevei mens andre får kortere er noe som ligger i sakens natur. Selv om vi bor i en ekspansiv region som Hitra og Frøya, så kan vi ikke forlange av samfunnet at alle som bor der hvor de finner det for godt skal ha akkurat samme avstand til skolen. Det er også mange i mer sentrale strøk som Orkdal/Meldal og Trondheim med omegn som har lang skolevei eller bor på hybel slik at de kan velge de fag-linjene de ønsker seg, det er ikke noe nytt.

Det som er ødeleggende for diskusjonen også denne gang sett i forhold til de bevilgende myndigheter, er den stadige kampen mellom Hitra og Frøya om plassering.

Jeg oppfordrer hitterværinger og frøyværinger på politisk og næringslivsnivå om å bidra til å lage en best mulig videregående skole med fokus på elevene, med en naturlig fordeling av elevmassen mellom de to skolestedene.

Jeg har stor tiltro til at de fagfolk som steller med skole og skolepolitikk, det være seg skoleledelse, lærere, politikere og de enkelte høringsinstanser, er de beste til å vurdere hva som er best for elevene, og på sikt også for næringslivet som skal sysselsette ungdommene til slutt.

Alternativene er fortsatt under utredning og skal behandles blant annet i Skoleutvalget før endelig avgjørelse, så jeg ønsker herved skoleledelsen lykke til med oppgaven!

Hitra 16.10.17

Sven Amund Fjeldvær

Adm.dir Lerøy Midt AS