I den lokale saken om helseplager knyttet til vindturbinene på Frøya, viser du til at dere har et forum for miljørettet helsevern som behandler klager, og at kommunen har mottatt et krav om helsekonsekvensutredning som er behandlet og gjort enkeltvedtak på. Du skriver om forholdsmessighetsvurderingen: "Det er vurdert at forventet nytte av helsekonsekvensutredning på Frøya vindpark, vurdert opp mot kostnadene ved å foreta en slik utredning, ikke står i rimelig forhold til hverandre. Det er vurdert at en/flere større forskningsstudier er mer nyttig for å besvare helheten i de spørsmål kravstiller fremmer."

Da blir jeg litt i stuss, for ifølge folkehelselovgivningen, så skal vel kommunen ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Hvis det er meldt inn helseplager i tilknytning til vindkraftanlegget, så må Frøya kommune ha vurdert om disse plagene er reelle og i tilfelle ha gjort seg opp en mening om årsakssammenheng. Jeg viser til "Forskrift om oversikt over folkehelsen" (https://lovdata.no/forskrift/2012-06-28-692 ), som skal bidra til samordning og standardisering av arbeid med oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Ifølge denne forskriften skal kommunen ha en løpende oversikt, som skal inneholde faglige vurderinger av årsaksforhold og konsekvenser og identifisere ressurser og folkehelseutfordringer lokalt og regionalt.

Når temaet helseplager knyttet til vindturbiner er spilt inn til kommunen, så skal altså vurderinger gjøres uavhengig av hensyn til "politikk og økonomi". Det spiller ingen rolle om utbygger eller drifter av Frøya vindpark mener det ikke er nødvendig, er vanskelig pga manglende kunnskap eller er for kostbart å utrede de helsemessige konsekvensene for innbyggerne på Frøya. Og det er ikke noe kommunestyrevedtak som kan overprøve kravet i Folkehelseloven og den nevnte forskriften om oversikt over folkehelsen, om at kommunen (antagelig kommuneoverlegen på vegne av kommunen) skal ha en oversikt.

Det er mulig at det er litt kort tid fra oppstarten av driften ved vindkraftverket i oktober 2020 til å vurdere omfang og varighet av alle helseeffekter som kan oppstå. Men konsesjonen ble gitt i 2013, og du skriver i svaret til Nekstad at "I behandlingen av MTA-planen i 2018, fremsatte kommunen flere krav til endring og tilpasninger i høringen av detaljplanen for vindkraftverket: krav til ROS-analyse av trafikk, opparbeiding av turstier og rasteplasser, plassering av masseuttak og deponi, endret plassering av 5 møller, avbøtende tiltak knyttet til skyggekast, sikringssone kulturminne samt bekymringsmelding knyttet til planlagt høyde på master." Jeg kan ikke forstå annet enn at alt dette innebærer at du og kommunen er fullt klar over at negative helseeffekter kan

ses i sammenheng med anlegget, og skulle naturlig ha lagt vekt på innmeldte/rapporterte helseplager i kommunens oversikt over folkehelsen, slik merknadene til forskriften sier: "Hva som skal dokumenteres og i hvilken form det skal skje vil være en del av kommunens og fylkeskommunens løpende vurdering og vil følge av den generelle virksomhetsstyringen. Dokumentasjonskravet innebærer at kunnskap om hendelser av betydning for folkehelsen vurderes og formidles."

Om ikke en slik oversikt er gjort løpende, så ville jeg i hvert fall ha forventet at med konsesjon fra 2013 og plangjennomgang i 2018 at temaet ville være berørt i det samlete oversiktsdokumentet i henhold til forskriftens § 5 skal lages hvert fjerde år. Merknadene til forskriften sier klart: "Forskriften stiller krav om at det skal utarbeides et samlet oversiktsdokument hvert fjerde år. Dokumentet skal brukes som grunnlag for planlegging og styring for å forankre det langsiktige folkehelsearbeidet. Oversiktsdokumentet bør bygge på det løpende oversiktsarbeidet, men ved utarbeidelse av oversiktsdokument forutsettes det en grundig og systematisk informasjonshenting. Det forventes også en helhetlig vurdering av konsekvenser og årsaksforhold, og identifisering av ressurser og folkehelseutfordringer."

Jeg etterspør derfor en kopi av det siste samlete oversiktsdokumentet som skal være utarbeidet i Frøya kommune, for dette skulle i utgangspunktet gi et bedre og mer imøtekommende svar på henvendelsen fra Nekstad, enn det negative svaret han fikk 18.11.2021. Om ikke et slikt samlet oversiktsdokument foreligger, har kommunen forsømt seg, og er en sak for Statsforvalteren å følge opp. Jeg har stor forståelse for at det kan være behov for faglige ressurser utover det kommunen har tilgjengelig aleine for å utarbeide et oversiktsdokument basert på en grundig og systematisk informasjonshenting, og synes det er rimelig å pålegge utbygger/driftsansvarlig for Frøya vindpark å dekke kostnader til å gjøre dette.

Mvh Ørn Terje Foss

spes. arbeidsmedisin, Diploma Public Health, tidligere kommunelege I i Nannestad og spesiallege i avd. for miljørettet helsevern, Statens helsetilsyn.

Folkehelsegruppa i Motvind Norge