Vi er glad for at Frøya Arbeiderparti nå er villig til å utrede om tomta til gamle Frøya videregående skole er aktuell til utvidelse av Sistranda skole.

Under sak 194/16, Skole- og barnehagebruksplan, i kommunestyret den 24.11., fremmet Ap og SV følgende forslag:

«Rådmannen tar med i det videre arbeidet med skolebruksplana en vurdering av om tomta der gamle videregående skole ligger er avgjørende for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole.»

Vi i Borgerlig gruppe stod på vårt forslag fra budsjettbehandlingen i formannskapet:

«Rådmannen bes legge fram en sak der kjøp av gamle videregående skole utredes med bakgrunn i plassbehov på Sistranda skole.  Det er viktig at anledningen benyttes nå da fylkeskommunen har eiendommen til salgs.»

Forslaget fra Ap/SV ble vedtatt. Dermed har rådmannen, egentlig fra begge gruppene i kommunestyret, fått en bestilling på å vurdere gamle videregående skoles tomt for en fremtidig utvidelse av Sistranda skole.

Vi vil gjenta og utdype argumentene vi framførte i kommunestyret i denne saken. Vi mener det har vidtgående konsekvenser derom kommunen ikke sikrer seg tomta.

Elevsituasjonen ved Sistranda skole gjør at skolen har for liten plass (selv om Ap prøver å så tvil om det). Virksomhetsleder Sissel Skoran beskriver situasjon slik:

«Skolen ønsker ut fra pedagogisk tilrettelegging, egen avdeling/areal for småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn. Pr. i dag er ikke dette mulig pga plassmangel. I dag er 3. og 4. trinn flyttet opp til mellomtrinnsarealet, 6.trinn er flyttet ut av mellomtrinnsarealet over til klasserom i hallen, og 7.trinn er flyttet ut av mellomtrinnsarealet til skolens musikkrom som ligger i spesialromfløya.» (Bilag til rådmannens budsjettinnstilling for 2017)

Vi vet også at elevtallet vil vokse i åra som kommer. I kommunedelplanen er det antydet 300 nye boliger i planområdet over en 12-årsperiode. Det lar seg ikke nekte at Sistranda skole trenger mer plass, både inne og ute.

Dette kan løses ved at Frøya kommune kjøper eiendommen gamle Frøya videregående skole. Det er en stor tomt på 8 mål. En del av bygningsmassen er fullt brukbar, særlig den nyeste delen fra 1996 (selv om Ap prøver å benekte det). Noe av bygningene kan rives og gi plass for uteareal, noe kan eventuelt påbygges eller renoveres. Vi anser tomta til gamle videregående skole å være et første-valg for en eventuelt ny ungdomsskole. Ny ungdomsskole på denne tomta vil trekke de samme fordelene av nærhet til idrettshall, svømmehall og videregående skole som ungdomsskolen har i dag.

Tidsfaktoren er også viktig her. En del av bygningsmassen til gamle videregående skole kan tas i bruk umiddelbart, slik at Sistranda skole slipper å ty til dårlige kriseløsninger, både nå og de nærmeste åra. Skolefolk uttaler at klasser fra Sistranda skole kan flytte rett inn. Også de ansatte ved skolen arbeider nå under svært vanskelige forhold med hensyn til arbeids- og kontorplass. Erverv av gamle videregående skole vil umiddelbart avhjelpe dette. Uten det vil krisetilstanden vedvare og gode løsninger ligge langt fram i tid.

Dersom private interesser får hånd om eiendommen til gamle videregående skole, vil det bli til varig skade for Sistranda skole. Utbygginger og et eventuelt gjerde rundt eiendommen vil komme kloss inntil både svømmehallen, skolen og idrettshallen. Den private eiendommen vil ete seg inn i skoleområdet på en uheldig måte. Verdien av Sistranda skoles tomt som skoletomt vil bli forringet. Det blir vanskelig å tilrettelegge for en god utvikling for Sistranda skole med de begrensningene som da legges. Sistranda skole trenger mer plass. Flytting av skolen kan bli resultatet.

Men flytting av Sistranda skole er ikke noe ønskemål. Sistranda sentrum blir svært mye fattigere uten Sistranda skole. Nåværende plassering har fordel av nærhet til svømmehall, idrettshall og nye videregående skole (gangbru). Et helt nytt skoleanlegg vil bli et prosjekt i hundremillion-klassen. Sistranda skole bør ligge der den er, og eiendommen gamle Frøya videregående skole må sikres for å gi skolen gode utviklingsmuligheter.

Aleksander Søreng

Frøya Fremskrittsparti

Martin Nilsen

Frøya Høyre

Knut Arne Strømøy

Frøya Senterparti

Arvid Hammernes

Frøya Venstre