Fellesorganisasjonen (FO) er et fag- profesjonsforbund for barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Flere av Fo’s medlemmer jobber med forebyggende psykososialt arbeid blant barn og unge i barnehager og skoler. Vi trenger flere! Tidlig innsats lønner seg, og derfor ber vi kommunepolitikerne på Hitra og Frøya om å styrke det miljøterapeutiske tilbudet i skolen.

I overordnet del i læreplanverket står det «Skolen skal støtte og bidra til elevens sosiale læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen for øvrig.» Det står videre at» Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.» Grunnlaget for faglig mestring og sosial fungering legges allerede i barnehagen og skolen. Tidligere skoleerfaringer betydning for mestring i ungdomsskolen og fullføring av videregående opplæring. De fleste som faller ut av videregående skole har strevd og hatt behov for hjelp gjennom mange år. Dette forteller oss at vi må styrke oppfølgingen til barn og unge som har en vanskelig hverdag i barnehage og skole, i form av å slite faglig og sosialt. Miljøterapeuten er en viktig bidragsyter som ser skolemiljøet som en helhet, og kan jobbe systematisk med dette, til det beste for alle elever.

Skolen har flere oppgaver enn å gi elevene opplæring i skolefag. Dens betydning for barn og unges psykososiale helse ble aktualisert under pandemien og høstens lærerstreik, da både Barneombudet og representanter fra helsetjenestene slo alarm om de helsemessige konsekvensene av stengte dører. Miljøterapi i skolen supplerer det pedagogiske tilbudet og skiller seg fra tilbudet som helsesykepleier og skolepsykolog gir. Miljøterapeuten er en kjent voksen som alle elever kan forholde seg til i skolehverdagen. Dette underbygger viktigheten av å ha fagpersoner med miljøterapeutisk kompetanse til stede i skolehverdagen.

I tillegg krever oppvekstreformer en økt forebyggende innsats der barna/ungdommene er, på deres arena. Tilgang på tilstedeværende og tilgjengelige miljøterapeuter vil være en viktig avgjørende faktor for å sette inn tiltak på et tidlig tidspunkt og forebygge uønsket utvikling.

I øyrekka har vi utfordringer blant de unge voksne. Det leser vi ut fra den høye selvmordsstatistikken. samtidig hører vi fra ungdommene selv at de sliter med forskjeller, utenforskap og press fra storsamfunnet. Det jobbes med prosjekter som vil ha søkelys på tidlig innsats, men for å få til dette til i praksis må vi ha flere miljøterapeuter i barnehagene og skolene.

Fo’s profesjoner har kompetanse til å avdekke utfordringer, gi oppfølging til enkeltelever, koordinere tverrfaglig samarbeid og jobbe systematisk med det psykososiale miljøet på skolen. Dersom vi skal gi alle barn like muligheter for å lykkes i livet, trenger vi flere miljøterapeuter i skolen. FO Trøndelag mener det er på høy tid å styrke laget rundt eleven, og det forebyggende arbeidet som retter seg mot barn og unge.

feltet.

Dette er en uttalelse utformet av FO Trøndelag og bearbeidet av

Hovedtillitsvalgt FO Frøya

Lise Krangnes