Fiskerinæringas plass i Frøya kommunes strategiske næringsplan

De siste åra har vist nytenkning og vilje til satsning i den tradisjonelle fiskerinæringa på Frøya. Det er ikke lenger nødhjelp, men forutsigbare rammebetingelser som skal til for å sikre at den gode utviklingen sikres og vedvarer. Det politiske miljøet i Frøya kommune skal ha anerkjennelse for at man ser mulighetene som ligger i ei næring med både en ærerik fortid og en spennende framtid, og samtidig ser nytten av et godt samarbeid med fiskerinæringas egne organisasjoner.

Derfor bør Frøya kommune benytte den pågående rulleringen av kommunens strategiske næringsplan og kommuneplanens arealdel til å styrke fiskerinæringa. På denne måten vil kommunen få et ansvar og naturlig lederrolle for en ønsket utvikling.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre vil bidra til dette ved å foreslå konkrete tiltak som kan tas med i planprosessen. Eksempler på dette er:

  • Sikre fiskerirelaterte utdanningstilbud i nærmiljøet.

  • Bruk av lærlinger i fiskerinæringa.

  • Rekruttering med stimuleringstiltak ved erverv av fartøyer, redskaper og eventuelt rettigheter, herunder ved bruk av kommunens næringsfond.

  • Styrking av lokale mottaksanlegg for fisk og skalldyr.

  • Vedlikehold av kommunale havner og kaier.

  • Tilrettelegging for næringsareal for fiskerinæringa, eventuelt samordnet med havbruksnæringa.

Utvalget legger til grunn at næringas egne organisasjoner ved lokale fiskarlag, tas med i den kommende planprosessen.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder