Uttalelse fra Hitra Næringsforening i saken om organisering av studiespesialisering ved Guri Kunna videregående skole.

Hitra, 17.10.17

Gjennom Felles Skoleutvalg har vi blitt kjent med den pågående prosessen hvor det vurderes en omorganisering av programområder mellom skolestedene.  Hitra Næringsforening har tiltro til at det er skole-ledelse og skole-eier som er mest kvalifisert til å velge den beste løsningen på de utfordringene vi står overfor –  og at de har størst mulig faglig gevinst for elevene i fokus.

Det betyr ikke at vi ikke engasjerer oss i saken, og vi har full forståelse for at næringslivet på Frøya gjør det samme og vi aksepterer selvsagt at de har et noe annet syn på saken enn det vi har.

Etter vår mening bør følgende fire hensyn vektlegges tyngst i den debatten som nå pågår og i de beslutninger som til sist må tas:

Guri Kunna Videregående Skole må settes i stand til på best mulig måte å ivareta næringslivets og offentlig forvaltnings behov for utdanning av relevant, kompetent arbeidskraft på kort og lang sikt.

Guri Kunna Videregående Skole må settes i stand til å tilby en studiespesialiserende utdanning mer på linje med tilbudene i mer sentrale områder og der følgende oppnås på en bedre måte enn i dag:

• Elevene får velge blant flere programfag.

• Elevene får flere fordypningsmuligheter.

• Elevene får større elevgrupper i programfag.

• Elevene får et mer stabilt programfagtilbud.

• Et mer robust fagmiljø for de ansatte.

Elevenes beste må være i fokus.

Guri Kunna Videregående Skole skal ved sin kvalitet være med på å forsterke øyregionen Hitra og Frøya sin bo- og arbeidsattraktivitet.

Guri Kunna Videregående Skole skal imøtekomme skole-eiers krav til økonomisk drift og godt faglig innhold på en tilfredsstillende måte, slik at vi får beholde og videreutvikle vårt utdanningstilbud i pakt med de kravene vårt samfunn vil møte i årene framover.

Frøya Næringsforum sier: «Kompetansekravet til bedriftene øker stadig vekk, og det blir stadig større behov for mennesker med høyere utdanning i næringslivet vårt. Vår erfaring tilsier at vi må ha et godt utdanningstilbud i øyregionen, for å holde ungdommen hos oss inntil de begynner på universitet og høyskole.» Dette er Hitra Næringsforening helt enig i.  Og vi mener at flere programfag og fordypningsmuligheter vil styrke utdanningstilbudet og gjøre ungdommene bedre rustet for høyere utdanning.  Og det vil være en styrke for næringslivet i øyregionen Hitra og Frøya.

Hitra Næringsforening ønsker ikke å ta stilling til om studiespesialiseringen skal samles på Fillan eller på Sistranda.  Man kan jo tenke seg at man la studiespesialiseringen til Frøya og tok kostnadene ved å flytte TIP (teknikk- og industriell produksjon) til Hitra.  Ville ikke det skape et bredt yrkesfaglig miljø med bygg- og anleggsteknikk, elektrofag og TIP samlet på et sted?  Bare en tanke, ikke et forslag…

Vi mener at det å ikke gjennomføre en omorganisering for å bedre tilbudet vil medføre et tap for elevene.  Og et tap for elevene vil på sikt være et tap for næringsliv og offentlig forvaltning i øyregionen Hitra og Frøya.

Daglig leder Randi Storsve Lundquist

På vegne av Hitra Næringsforening