Kommunestyret på Frøya må ta stilling til om det skal være like retningslinjer for primærnæringene fiskeri og landbruk. Skal den ene næringen framstå som viktigere enn den andre?

I Frøya kommune har vi et kommunalt næringsfond som er en tilskuddsordning for næringslivet i kommunen. Formålet med fondet er å gi støtte til lokale næringstiltak.

I vedtektene for kommunalt næringsfond står det at et av satsingsområdene er primærnæringene - fiskeri og landbruk. Matproduksjon og distriktsutvikling skal ha fokus.

Vi har tidligere delt ut tilskudd til flere aktører i fiskerinæringa, både til fartøy og utstyr. Det synes vi er veldig positivt. Vi ønsker å styrke rekruttering og utvikling av fiskeryrket og synes det er et viktig satsingsområde.

Nå har vi fått en søknad fra en aktør som driver med landbruk. Søker har 65 vinterfora villsau, og ønsker å utvikle drifta videre og øke produksjonen.

Denne søknaden fikk ikke flertall i behandlinga i formannskapet.

Begrunnelsen for avslaget er at traktor vurderes som lettomsettelig, men det er vel markedet som til enhver tid avgjør hva som er lett salgbart?

I søknaden står det også rundballpresse og slåmaskin. Det kan vel ikke sies å være mer lettsolgt enn båter og fiskeutstyr.

Det ble også brukt som et argument at det er 40 villsaubønder på Frøya og at det kan føre til at det kommer mange flere like søknader. I 2022 var det registrert 102 fiskefartøy på Frøya. Altså godt over dobbelt så mange, likevel har vi ikke vært redde for at det skal komme flere søknader på utstyr der.

Frøya kommune har i den senere tid prioritert primærnæringen fiske. Når en ser utviklingen i landbruket er det på tide at kommunen også prioriterer primærnæringen landbruk. Tida vi er i viser at det å være selvforsynt med mat er veldig viktig.

Samtidig ser vi Frøya gror igjen av trær, busker og kratt. Vi bruker millioner på bekjempelse av sitkagran som det vokser opp mange ganger flere av enn det var før hogsten. Vi mener at vi må satse enda mer på matproduksjon og beitedyr framover, og støtte opp om landbruksnæringa i tillegg til fiskeri og havbruk.

Kommer det flere søknader fra fiskeri- og landbruksnæringa til næringsfondet vil det bety at det er aktivitet og satsing innenfor disse to viktige primærnæringene. Da har vi oppnådd noe av hensikten og målet med næringsfondet.

Det tenker vi er bra, det er viktige satsingsområder for næringsfondet, og viktige næringer i Frøya kommune.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Rødt og SV