Jordvern er beredskap!

Norske bønder husker sommeren 2018 godt. Igjen ligger norske åkere tørre. Vi merker allerede klimaendringene. Ekstremvær og tørke setter matsikkerheten vår på prøve. Samtidig ble 3509 dekar dyrka jord omdisponert til andre formål i fjor, over det nasjonale jordvernmålet på 3000 dekar årlig.

I fjor førte rekordhøye temperaturer og lite nedbør til europeisk tørkesommer, i Frankrike den verste noensinne. I år har avlinger over hele Spania allerede tørket ut. Rasjonering av vann i Europa er ikke lenger et utenkelig scenario, men en del av virkeligheten, og klimaendringene kommer bare til å tilta. Det kommer til å påvirke matsikkerheten vår i en framtid med mer ekstremvær, mer tørke og mer flom.

Bare 3 prosent av Norges areal er dyrkbar mark, og 1 prosent er egnet til å dyrke korn. Her i Hitra kommune er under 2 prosent av arealet vårt matjord. Vi har et spesielt ansvar for å forvalte matjorda og matsikkerheten vår for framtidige generasjoner. Nasjonale jordvernmål har blitt styrket år etter år, og for et år siden sendte regjeringa brev til kommunene og ba oss ta bedre vare på matjorda. Likevel ble det omdisponert 453 dekar dyrka jord bare i Trøndelag i 2022.

Selvforsyningsgraden vår må opp, ikke ned. Vi må hindre at enda mer matjord går tapt til store motorveiprosjekter og boligbygging, og det er de folkevalgte i Hitra kommune sitt ansvar å sette ned foten. Det er kommunestyret som avgjør hvor nye boliger og ny næring kan bygges, og dermed hvor enkelt det skal være å bygge ned enda mer matjord.

Derfor går vi i Hitra SV inn for at det ikke skal bygges nye fritidsboliger utenfor allerede etablerte hyttefelt og lignende. Da går man ikke på bekostning av allerede etablert matjord, og kan skjerme områder som kan brukes til nydyrking. Hitra SV vil også skjerme beitemark fra nærliggende industri, med å sette strenge krav til videre utbygging av industri. Beitende dyr må få forrang over menneskelig utbygging. Slik kan vi sikre matvern, bevare kulturlandskap, og sikre arbeid for bønder.

Det betyr noe for matsikkerheten vår hvem som styrer, også lokalt. SV kommer til å fortsette kampen for et styrket vern av matjord i Hitra kommune.

Marcus Helgesson Svenning

Ordførerkandidat, Hitra SV