Rektor Espen Arntsberg har siden han fikk jobben som rektor hatt en formidabel jobb med å korrigere for store underskudd på grunn av manglende økonomisk styring ved gamle Frøya Videregående Skole. Dette, sammen med oppdraget om sammenslåing av skolene og omorganisering av utdanningene, har vært meget arbeidskrevende for rektor og ledelsen.

Fra venstre på bildet: Olav Athammer - ATV Utdanningsforbundet, May Charlotte Strøm - ATV Fagforbundet, Bjørn Jensen - ATV Skolenes landsforbund.

Rektor sitt fokus på disse oppgavene har medført at han som leder ikke har hatt mulighet til å være så synlig i utviklingsarbeidet som mange kanskje kunne ønsket. Til tross for dette har skolen utviklet seg mye og har en rekke ulike utviklingsprosjekter innenfor flere områder. Dette understrekes bland annet av fylkesdirektør Iversen. Dette arbeidet er i stor grad drevet frem av den øvrige ledelsen ved skolen, og ikke minst av de ansatte som har engasjert seg i skoleutviklingsprosjekter. Gåsø og Sivertsen sine angrep på skolen blir derfor et angrep på alle ansatte i organisasjonen. Mange melder nå om at dette påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet ved skolen.

Guri Kunna ønsker i så stor grad som mulig å imøtekomme regionalt nærings- og samfunnsliv sine ønsker om en konstruktiv dialog omkring skolens utvikling fremover. Vi reagerer imidlertid sterkt på måten både Gåsø og Sivertsen kommuniserer ut sine synspunkter på, og tar avstand fra det som av mange nå oppfattes som personangrep. Dette blir for oss en svært lite konstruktiv måte å invitere til dialog på. Vi er for øvrig av den oppfatning at skolen har et godt samarbeid med næringslivet i øyregionen, og at potensialet for utvikling på dette området er stort. Som et eksempel på dette ønsker vi å trekke frem at skolen blant annet har jevnlige møter mellom partene som driver skolens undervisningskonsesjon. Fokus på disse møtene er blant annet hvordan tillatelsen, og midlene som kommer skolen til gode, skal benyttes til skoleutvikling. Med bakgrunn i den senere tids utspill, stiller vi oss undrende til at Salmar har valgt å ikke delta ved disse møtene siden juni 2016.

Alle ansatte på Guri Kunna vgs gjør en god jobb hver dag. Vi underviser elever, driver skoleutvikling, har møter med næringsliv og vi planlegger fremtiden. Skolen har nettopp vært gjennom en omorganisering, og vi jobber nå med å forberede den nye modellen som starter fra høsten av. Vi får god støtte fra skolens ledelse med rektor i spissen i denne prosessen. Vårt største ønske er å utføre en god jobb slik at dagens og fremtidens ungdom får en best mulig skolegang for å kunne takle et næringsliv i utvikling. En viktig faktor for å lykkes i dette arbeidet er at alle støtter opp omkring skolen og bidrar positivt.

Rektor Espen Arntsberg har stor tillit blant de ansatte og de ansattes organisasjoner i måten han leder skolen på.

Bjørn Jensen, klubben i Skolenes Landsforbund

Olav Athammer, klubben i Utdanningsforbundet

May Charlotte Strøm, klubben i fagforbundet

Les flere sterke meninger på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger