Svar til FAU på innlegg i lokalavisa Hitra-Frøya, publisert 21.02.2017

Leder i FAU ved Barman oppvekstsenter, avd. skole, stiller spørsmål ved planene for renovering og utbygging av skoledelen ved oppvekstsenteret. Som leder av Oppvekstkomiteen og politisk representant i Plankomiteen vil jeg redegjøre for prosjektets status og svare på spørsmålene fra FAU.

Status:

I møte 27.02 d.å. avsluttet Plankomiteen sitt arbeid med prosjektet. Innenfor det mandat kommunestyret ga i sak 55/15 har plankomiteen framlagt et utkast til løsning for ombygging og tilbygg.

FLERE MENINGER HER

Plankomiteens forslag innebærer en løsning for undervisningsrom for 1.-7. klasse, spesialrom til praktisk estetiske fag, sambruk mellom skole og SFO, garderober for 1.-4. klasse og 5.-7. klasse, samt tekniske rom.

Den videre tidsplanen er at utkastet til konkurransegrunnlag skal gjennomgås og lyses ut offentlig med en anbudsfrist i slutten av mars. Videre er det lagt opp til politisk behandling i april slik at prosjektet har tilstrekkelig med finansiering i henhold til innkomne tilbud. Byggearbeidene kan da ta til i løpet av sommeren med mulighet for ferdigstillelse i løpet av senhøsten d.å.

Svar til spørsmål fra FAU:

Hvor skal våre barn oppbevare sine uteklær og skiftetøy, som er nødvendig å ha i skolehverdagen?

- I likhet med FAU stilte også Oppvekstkomiteen (OPK) i møte 16.02 d.å. det samme spørsmålet etter å ha fått presentert tegninger for om- og utbyggingen, samt vært på befaring og fått høre fra ansatte hvordan skolehverdagen ved Barman oppvekstsenter oppleves. I protokollen fra dette møtet sier OPK at de planlagte garderobeforholdene for 1.-4. klasse ikke vil bli tilfredsstillende, og at arealet av den grunn bør utvides.

I Plankomiteens siste møte ble disse signalene hensyntatt og tilrådningen ble at garderobeløsningen for 1.-4. klasse utvides og forbedres. Denne reviderte garderobeløsningen tas inn i løpet av anbudsperioden.

- Hvorfor tenkes det at vår ombygging skal bli rimeligere enn andre lignende ombygginger i kommunen?

Helt siden det i 2014 ble vedtatt at 5.-7. klasse skulle tilbakeføres til Barman har det vært klart at skoledelen ved Barman oppvekstsenter bygningsmessig må tilpasses skoledrift for 1.-7. klasse. I kommunestyrevedtak 55/15 ble det vedtatt en ramme på 15 millioner kroner. I mellomtiden er det foretatt nødvendige tekniske utbedringer som har belastet denne rammen noe.

Det er vanskelig å si at ombyggingen av skoledelen ved Barman oppvekstsenter blir rimeligere enn andre ombygginger i kommunen. Plankomiteen har hatt som mål å planlegge en arealeffektiv skole som ivaretar de behov elever og ansatte har i skolehverdagen, og som oppfyller alle de krav som settes til skolebygg. Pristilbud fra entreprenører på utlyst konkurranse vil bringe oss nærmere svaret.

Om det skal foretas grep for å løse flere utfordringer ved Barman oppvekstsenter vil kunne bli avklart snart. Oppvekstkomiteen har pekt på følgende forhold som Rådmannen bes se nærmere på:

De trafikkmessige forholdene ved oppvekstsenteret er kritikkverdige. Det foreligger planer som burde vært effektuert av trafikksikkerhetshensyn.

Fasiliteter for ansatte er ikke gode nok. Dette kommenteres også av Plankomiteen som anser at dette med fordel kunne vært tatt med i forlengelsen av prosjektet med skoledelen.

Uteområdet trenger en oppgradering.

Oppvekstkomiteen setter stor pris på alle innspill som kan forbedre barns oppvekstvilkår på Hitra.

Fillan 01.03.2017

Sigbjørn Glørstad (AP)

Leder av oppvekstkomiteen