Frøya Venstre vil ha forbedringer

Frøya Venstre har både før og under valgkampen satt fokus på at det er helt nødvendig med forbedringer i kommunens tjenestetilbud, særlig innen de viktige områdene skole og omsorg.

Tar tak i problemene

Vi har rettet fokus mot forhold som det må tas tak i.  Kommunebarometeret som årlig måler alle landets kommuner, har vi måttet be om å få framlagt flere ganger.  2015-utgaven av barometeret gir oss en svært dårlig plassering og konkluderer bl.a. med at vi har svake skoleresultater, en veldig institusjonsbasert omsorg og et skyhøyt gjeldsnivå.  Det legges fram tabeller som viser røde tall for oss.  Vi vil fortsatt ta tak i problemene slik at det kan gjøres tiltak som gir forbedringer.

Kvalitetsløft for skolen og styrking av omsorg

Vi har bidratt til skole og omsorg er satt på dagsorden.  Den inngåtte samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene har satt kvalitetsløft for skole og styrking av omsorg helt øverst.  Vi er klar på at det må settes inn nødvendige ressurser for å sikre kvaliteten på læringen, særlig innen basisfagene lesing, skriving og regning.  Borgerlig gruppe vil innen omsorg ha flere omsorgsboliger og et nytt sykehjem.  Undertegnede har gjentatte ganger pekt på det uverdige etter dagens standard i at de aller fleste beboerrom ved sykehjemmet mangler dusj.

Andre viktige forbedringsområder

● Fylkesveiene

Her har alle de politiske partiene sett at det er mye som må gjøres.  Vi ser at det må utøves et større politisk trykk overfor fylkeskommunen for å få gjennomslag.

● Næringsareal

Vi har i dag en situasjon der bedrifter ikke kan tilbys næringsareal pga. manglende planlegging og tilrettelegging.  Arealplanlegging må få prioritet.

● Øyrekka

Befolkningen i øyrekka viser engasjement for å opprettholde bosettingen.  Vi må støtte dette gjennom politisk arbeid.  I borgerlig gruppe er det stort engasjement for øyrekka. Vi vil bl.a. etablere et næringsfond for øyrekka.  Samtidig er det sagt at vi vil bidra til realisering av folkehøgskole.

● Fiskerinæringen

Næringen har hatt svikt i rekrutteringen.  Inngangsbilletten for en fisker er i dag høy.  Borgerlig gruppe vil utrede en ordning med stønadslån.

● Boliger

Vi mangler i dag boliger å tilby kommunalt nyansatte.  Samtidig mangler vanskeligstilte et skikkelig botilbud.  Det samme gjelder for flyktninger.  Vi vil ha en aktiv boligpolitikk for å løse disse behovene.

● Integrering

Vi har hatt stor arbeidsinnvandring. Det er viktig med norskkunnskaper for å få til god integrering.  Borgerlig gruppe vil satse mer på norskopplæring og samfunnskurs, og i tillegg støtte integreringsarbeidet i grendene.

● Kommuneøkonomi

Gjelden har blitt skyhøy pga. rekordstore investeringer.  Vi er nødt til å vise forsiktighet med nye investeringer som belaster kommunens drift og som går ut over lovpålagte oppgaver.

● Åpenhet

Det har vært saker som har vist manglende åpenhet.  Vi vil at saker skal legges fram på en åpen og ærlig måte.

Det er mange flere forbedringsområder som kunne vært nevnt. Du finner flere i programmet vårt, og i den borgerlige samarbeidsavtalen.

Frøya Venstre vil være en pådriver for å få til forbedringer.  Vi setter FOLK FØRST. En motivasjon og ledestjerne er at det politiske arbeidet skal bedre livskvaliteten for kommunens innbyggere. Vi ser ikke noe større mål enn å fremme livskvalitet og menneskelig vekst, samtidig som vi bevarer livsbetingelsene for dem som kommer etter oss.

Godt valg.

Arvid Hammernes

Ordførerkandidat

Frøya Venstre