Dette er budskapet i en kronikk forfattet av styreleder Per Hanasand og generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i Den Norske Turistforening (DNT). Kronikken ble skrevet i forbindelse med NRK´s avsløring om at det i en femårsperiode er foretatt 44.000 naturinngrep i Norge.

Hvert minutt ødelegges det 79 kvadratmeter natur. DNT sier videre at nå må våre folkevalgte få opp øynene for hva som skjer med landet de er satt til å passe på. De må våge å ta valgene som kan redde naturen vår. Politikere må tørre å sette naturens verdi foran økonomiske interesser. Kronikken kan leses i sin helhet på NRK Ytring.

Frøya Turlag/Trondhjems Turistforening er en del av den store DNT- familien. Som friluftsorganisasjon synes vi det er kritikkverdig at vi ikke var en naturlig høringsinstans, når Frøya kommune ba om innspill til Salmars søknad om å etablere ny lokalitet ved Kya. Ved en tilfeldighet fikk vi kjennskap til saken, og vårt innspill kommer derfor etter at høringsfristen er utløpt.

Frøya Turlag ser med stor bekymring på at Salmar søker om ny lokalitet ved Kya. Ifølge Frøya kommune finnes det allerede 45 lokaliteter med akvakulturvirksomhet i kommunen (2022). I Store Norske Leksikon (2023) beskrives Frøya som Norges største oppdrettskommune. Vi som bor på Frøya har vent oss til at både oppdrettsanlegg og vindmøller er en del av vårt naturlandskap. DNT`s styreleder Per Hanasand uttalte i forbindelse med vindkraftutbygging:

«Vi har mangel på urørt natur, og vi må ta vare på urørt natur, det er en viktig kilde til friluftsliv. Det er ingen angreknapp på dette og det er nå toget går, og nå må vi stå sammen om å hindre de store og ødeleggende utbyggingene som nå skjer langs hele norskekysten.»

Per Hanasand, 21.01.24 Styreleder DNT

Salmar bør ikke få innvilget sin søknad om ny lokalitet ved Kya, nettopp fordi Kya er et av de få gjenværende værene uten oppdrettsanlegg. Kya har fra gammelt av vært et betydelig fiskevær, og var omtalt så tidlig som på 1500-tallet. Kya ble valgt til Frøya kommunes 1000-årssted og kommunen begrunnet valget blant annet med følgende formulering:

«Frøya kommune har valgt Kya som sitt tusenårssted. Bakgrunnen for valget er Kyas historiske betydning for kommunen som den ytterste trygge havn mot storhavet. (…). Fiskeværet Kya er for Frøya kommune selve symbolet på viljen til å overleve i grenseland mellom storhav og fast grunn, i sfæren mellom det mulige og det umulige. Minnene er mange fra fiske på Kya og historiene er fortsatt levende i vår fortellertradisjon.» (18.06.2001)

Med bakgrunn i historien og beliggenhet, er Kya et yndet utfartssted. Mange søker til Kya for å oppleve ro og stillhet, og ikke minst det yrende fuglelivet i dette området. Dessverre er det slik at fire av våre kjære sjøfuglarter som har tilhold på Kya, står på rødlisten. Dette gjelder: Makrellterne, ærfugl, fiskemåke og teist. (Norsk rødliste 2015)

En internasjonal rapport fra 2022 viser at det står svært alvorlig til for våre sjøfugler. Seniorforsker Tycho Anker- Nilssen, NINA (Norsk Institutt for Naturforskning), har overvåket sjøfugl siden 80-tallet, og forteller om en drastisk nedgang. Sjøfuglene er i fritt fall, sier han, og oppgir at nesten to av tre sjøfuglarter i Norge er rødlista.

I nærheten av Kya ligger Vassholmen naturreservat ved Humlingsværet. Vassholmen ble vernet i 2005, og naturreservat er den sterkeste form for vern vi har i Norge. Formålet med vernet var at stedet er hekkeområde for sjøfugl. På vernetidspunktet hadde Vassholmen fylkets største storskarvkoloni og svartbakkoloni. Humlingsværet må sies å være Kyas nærmeste nabo, og det vil være nærliggende å tenke at fugleværet på Humlingsværet vil bli påvirket av en lakselokalitet på Kya.

Frøya kommune sier i Kommuneplanens samfunnsdel (2015-2027): «Frøya har et rent naturmiljø for god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon». Dette tydeliggjøres i følgende formulering: «Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene». Vi ser at dette er i tråd med Naturmangfoldloven § 5: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder (….)».

Faktaark om Vassholmen naturreservat viser at det manglet forvaltningsplan og skjøtselsplan for området. Frøya kommune stadfester på vår nylige forespørsel, at slike planer ennå ikke foreligger. Dette faktum får oss til å tenke at formuleringene vi har vist til ovenfor, kanskje er tomme ord.

For Frøya kommune har oppdrettsnæringen ført til attraktive arbeidsplasser, økt bosetting og stor økonomisk vekst. Frøya Turlag stiller imidlertid følgende spørsmål:

1. Har Frøya kommune satt en øvre grense for hvor stor veksten i oppdrettsnæringen kan være?

2. Foretar Frøya kommune vurderinger av de negative miljømessige konsekvensene dette har for oss som samfunn?

3. Vurderer Frøya kommunen hvilke konsekvenser det har for naturmangfoldet at man veksler inn natur med arbeidsplasser og økonomisk vekst?

La Kya forbli et gammelt fiskevær uten kunstig belysning, forstyrrende støy og mer beslaglegging av vårt felles kystareal. Begrunnelsen for valg av Kya som tusenårssted, bygde på vår felles historie om den siste trygge havn mot storhavet, og la det forbli slik.

Frøya 24.01.2024

Marit Riise - Leder, Frøya Turlag

Frode Støre Bergrem - Daglig leder, Trondhjems Turistforening