Felles oppmerksomhet skal erstatte felles kommune i øyregionen

Etter en klar oppfordring fra fylkesmannen i september om at kommunene bør gjenoppta samtaler og søke en avtale innen utgangen av året, har altså ordførerne funnet tid til et møte i siste del av november, og faktisk konkludert slik overskriften i H-F viser: Skrinlegger tanken om et felles Hitra og Frøya.

Fylkesmannens henstilling vil altså ikke bli fulgt opp.

Samtidig ser vi at ordførerne i samtale med sine rådmenn har berørt flere viktige utfordringer for ikke å si trusler, men uten at dette fører til en mer offensiv holdning for regionens framtid.

Sammenslåing av kommuner i naboregioner, sterkere sentralisering til Trondheimsområdet og sentralisering som følge av ett Trøndelagsfylke fra 2018, menes altså best kan møtes med samtaler om «felles oppmerksomhet»i øyregionen.

Denne passive holdningen hos politisk ledelse i kommunene som svar på fylkesmannens henstilling, vil kunne føre til at en annerledes og endelig beslutning blir tatt på sentralt hold, og da uten at det foreligger noe forslag eller avtale om felles løsninger omkring en ny og større kommune for øyregionen.

Jeg synes folket fortjener politisk lederskap som makter å være mer offensive og framtidsrettet, og heller gripe til de muligheter som Stortingets frivillighetslinje gir for lokale forslag og avklaringer.

I 1964 ble som kjent 2 Frøya-kommuner til 1 og 4 Hitra-kommuner ble til 1 etter vedtak i Stortinget.

Fra 2020 tror jeg at de 2 øykommunene blir til 1 kommune og da med en del av Snillfjord.

Jeg har tro på at Stortingsflertallet vil se at dette er viktig for å sikre ei framtidig positiv utvikling for den viktige øyregionen på Trøndelagskysten.

Egil Hestnes