Onsdag våknet vi til nyheten om at Trønderenergi skal fusjonere store deler av sin virksomhet med Norges største oppkjøpsfond HitecVision. Fondet har fra før store eiendommer i oljesektoren, maritim næring og eiendom og håvet nylig inn 3 milliarder i ren fortjeneste på eiendomssalg. “Spennende” skrev fylkesordfører Tore O. Sandvik på Facebook når nyheten ble sluppet og han og flere ordførere i eierkommuner stilte opp i lanseringsvideoen.

Men hvor demokratisk er det å privatisere energisektoren uten noe som helst åpen debatt i forkant? Vi har frisk i minne hvordan TrønderEnergi i det siste har samarbeidet med finansinstitusjoner for å innhente kapital i de skandaløse vindkraftprosjektene på blant annet Fosen og Frøya. Blekket fra Høyesteretts knusende dom over krenkelse av den samiske reindriftas rettigheter har knapt tørka før Trønderenergi har hentet inn et nytt fond som samarbeidspartner. Det er all grunn til å være på tå hev.

Denne gangen er det ikke bare snakk om et enkeltstående prosjekt, men å overføre store deler av virksomheten til det nye selskapet. Eierskap i vannkraft og nett holdes riktignok utenom, men størstedelen av de ansatte blir med over og det er her de framtidige satsinger skal komme. -Det nye konsernet vil ha med seg kjernekompetansen vi har bygget over mange tiår, skriver Ståle Gjerdsvold. Det begrunnes med at man må få inn kapital for å gjennomføre det grønne skiftet, og at det skal investeres i blant annet vann, vind, sol, hydrogen og strømstyring. Hvordan midlene skal fordeles mellom disse satsingene står det lite om, og det er grunn til å frykte at vi får en ny bølge naturødeleggende vindkraftutbygginger enten det skjer i Namdalen eller i Nord-Finland.

Er det noe den siste tids utvikling med strømpriskrise og høyesterettsdom har vist oss er det at vi trenger mer, og ikke mindre, demokratisk styring med energiressursene. Vi har forsåvidt ingenting imot at man samarbeider med andre aktører i prosjekter for å oppnå konkrete mål, som Trønderenergi har gjort blant annet med styring av kjølesystemer. Problemet med fusjonen med HitecVision er at dette er ei de facto privatisering, og dermed avdemokratisering av selskapet. Siden konsesjonslovene ble innført har den offentlige kontrollen over kraftmarkedet tjent samfunnet bra. Det å trekke inn et privat oppkjøpsfond på eiersiden i det ene av Trøndelags to store energiselskaper er nok et sjumilssteg i retning av liberaliseringa og privatiseringa av kraftsektoren.

Det er på generalforsamlinga i juni, der eierkommunene møtes, at dette endelig skal vedtas. Gitt den så langt ukritiske hyllesten fra politisk hold er det grunn til å frykte at denne kun blir et sandpåstrøingsorgan, som kun applauderer fram planene gjort bak lukkede dører. Men dette kan ikke passere uten debatt, eierskapskommunene må ta mer, ikke mindre styring over hva TrønderEnergi skal være i framtida. Rødts representanter i Trønderenergis eierkommuner vil derfor kreve at dette tas opp til politisk behandling før eierskapsmøtet i juni. Våre krav er at vi får ei omlegging av energisektoren - bort fra vindkraft og annen naturødeleggende kraftproduksjon, og over til en offensiv satsing på energieffektivisering, integrert energiproduksjon i bygg og oppgradering av kraftverk. For å sikre en demokratisk styrt energipolitikk i framtida er det avgjørende at fusjonen med HitecVision stanses.

Hallgeir Frøseth Opdal, Rødts gruppeleder fylkestinget og Rødts gruppeledere i Trønderenergis eierkommuner: Roald Arentz (Trondheim), Anna Stasia Schärer (Malvik), Peter Verme, (Orkland), Jann Krangnes (Hitra), Dordi Hammer (Frøya), Tina Knarbakk (Melhus) og Tor Helge Rimul (Stjørdal).