Pensjonistpartiet i Trøndelag har avholdt årsmøte/nominasjonsmøte i Trondheim lørdag og søndag.

– Et fantastisk årsmøte med gode politiske diskusjoner der det også ble vedtatt syv viktige resulosjoner med viktig budskap og innhold, i følge Per Ervik i Hitra Pensjonistparti.

Sentrale vedtak

Noe av de sentrale vedtakene omhandlet bemanning innen eldreomsorgen, grunnrenteskatt, vindturbiner, og penger til «skuta» Norge.

Bemanningsnorm innen eldreomsorgen

Årsmøtet i Trøndelag Pensjonistparti vil ha utredet hvordan man kan få etablert en bemanningsnorm innen eldreomsorgen. Dette er et forslag som koster, men som er nødvendig i dagens bemanningssituasjon.

Dagens situasjon innen eldreomsorgen med høyt sykefravær og lav bemanning kan ikke fortsette. Når man har bemanningsnorm på andre områder som barnehage så er det en selvfølge at man kan utrede dette også innen eldreomsorgen.

Årsmøtet i Trøndelag Pensjonistparti ønsker at Trondheim, Kristiansand og Bergen skal være pilotkommuner (forsøkskommuner) for å bruke bemanningsnorm innen eldreomsorgen. De ekstra utgiftene til bemanningsnormen skal finansieres over departementet.

Vi trenger å få flere folk i eldreomsorgen og bemanningsnorm er en måte å sikre dette på. Trondheim, Kristiansand og Bergen kan vise vei for hvordan man kan få forsterket eldreomsorgen slik at bemanningsnorm innen eldreomsorgen etter hvert kan taes i bruk i alle landets kommuner.

Vindturbiner

Pensjonistpartiet går imot etablering av vindturbiner. Konsekvensene på lang sikt er ikke utredet godt nok, og faren for giftig avkast/ avskalling er for risikable til at vi kan sende disse problemene til kommende generasjoner. Vi vil alltid ha behov for rent vann, og grunnvann kan bli forurensa. Det er ennå ikke utvikla Metoder for gjenvinning av utgåtte/ ubrukelig rotorblader. Pensjonistpartiet vil derfor gå inn for små kjernekraftverk og bølgekraft.

Skuta Norge Den norske skuta holder på å drukne! Det skal spares over alt, stillinger blir borte, og ansatte, spesielt innenfor helse må behandle flere og flere på kortere og kortere tid. Dette kan ikke fortsette! I gamle dager het det at man sparer seg til fant, og det er akkurat det som skjer.

Det trengs et solid løft innenfor offentlige etater, og det er det penger til! Kan man skaffe 15 MILLIARDER friske kroner og sende de til utlandet (det er gode formål) MÅ det kunne fremskaffes NOK midler til å oppgradere den norske skuta!

Vanlige folk sliter, prisene stiger over alt, mat, el, gebyrer m.m. Det koster å drifte «folk» - er det mennesker med behov, så må man innse at det koster! Store institusjoner som bank, olje, gass, EL tjener mye penger, og en del av de pengene kommer staten til gode! Bruk de pengene på mannskapet på skuta Norge! Det vil lønne seg!

Grunnrenteskatten

Årsmøte i Trøndelag Pensjonistparti beklager regjeringens innføring av grunnrenteskatt fra 1. januar 2023.

Pensjonistpartiet ber om at havbruksnæringen blir tatt med når regjeringen nå skal utforme innretningen til grunnrenteskatten slik at kystsamfunnet blir ivaretatt.

Andre vedtatte uttalelser

Det ble også vedtatt uttalelser om at pensjonistene har fått lavere kjøpekraft i 2022, at de mener høyskoleparken må bevares, at de ønsker politisk kontroll over strømmarkedet, at de vil åpne for at Trønderenergi og NTE utreder muligheter for å etablere/bygge kjernekraftverk i regionen, at ingen i distriktet skal nektes å bruke den offentlige tannhelsetjenesten, og at handikappede skal behandles likt gjennom alle bomstasjoner.